Övervakning av rymdverksamheten

Arbets- och näringsministeriet övervakar sådan rymdverksamhet som ministeriet beviljat tillstånd till. Övervakningsmetoder är verksamhetsutövarens uppgiftsskyldighet, årsrapportering och ministeriets inspektionsrätt. Ministeriet kan också begära annan information för övervakningen.

Uppgiftsskyldighet

Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål lämna arbets- och näringsministeriet uppgifter om ändringar som gäller rymdverksamheten. Sådana ändringar är att 

  1. tidpunkten eller platsen för uppsändningen av rymdföremålet, uppsändningsanläggningen eller uppsändningsbolaget ändras,
  2. utsändningen av rymdföremålet misslyckas,
  3. ett rymdföremål som är i en omloppsbana inte längre är verksamt eller om kontakten med rymdföremålet annars har förlorats på ett varaktigt sätt,
  4. syftet med rymdverksamheten förändras,
  5. verksamhetsutövarens tekniska sakkunskap eller kompetens att bedriva rymdverksamhet förändras eller försämras på ett väsentligt sätt,
  6. verksamhetsutövarens ekonomiska förutsättningar att bedriva rymdverksamhet förändras eller försämras på ett väsentligt sätt,
  7. ett radiotillstånd som Kommunikationsverket beviljat ändras eller återkallas,
  8. det har inträffat ändringar i rymdföremålets ägarförhållanden,
  9. verksamhetsutövaren har för avsikt att upphöra med rymdverksamheten.

Årsrapport

Verksamhetsutövaren ska årligen lämna arbets- och näringsministeriet en rapport över rymdverksamheten. I rapporten beskrivs verksamheten allmänt liksom ändringar och störningar som hänför sig till verksamheten. Rapporten bör i synnerhet innehålla en beskrivning av rymdföremåls funktionsdugliga skick, möjliga kollisionshot eller kollisionsvarningar som gäller rymdföremål, miljökonsekvenser och planer för att fortsätta, ändra eller avsluta rymdföremålets uppdrag.

Inspektionsrätt

Övervakningen kan också förutsätta att man inspekterar verksamhetsutövarens fysiska utrymmen, utrustning och verksamhet, i den mån de är av betydelse för rymdverksamheten. Det kan vara fråga om situationer där verksamhetsutövaren inte har lämnat erforderliga uppgifter om sin rymdverksamhet eller där det finns risk för person- eller sakskador. Ministeriet kan bemyndiga en oberoende sakkunnig att förrätta inspektioner.

Inspektionsrätten omfattar de lokaler och andra områden som är i verksamhetsutövarens besittning eller användning samt handlingar och uppgifter som behövs med tanke på inspektionsuppdraget. Även själva rymdföremålet kan inspekteras.

Ytterligare upplysningar:

Heidi Pennanen - heidi.pennanen(at)gov.fi  
Simo Lehtinen - simo.lehtinen(at)gov.fi