Nämnden för arbetstagares uppfinningar

Nämnden för arbetstagares uppfinningar är en i lag angiven nämnd, som har till uppgift att avge utlåtanden i ärenden som gäller tillämpningen av uppfinningslagen (656/1967) och högskoleuppfinningslagen (369/2006).

Nämnden för arbetstagares uppfinningar är ett självständigt organ som är underställt arbets- och näringsministeriet. Nämndens sammansättning, handlingar och tidigare utlåtanden finns på nämndens projektsidor.

Utlåtandet är avgiftsfritt för sökanden

Ett utlåtande av nämnden kan begäras av en arbetsgivare eller en arbetstagare. Dessutom kan ett utlåtande begäras av domstol, om en tvist om uppfinningen behandlas vid domstolen, eller av Patent- och registerstyrelsen, om en patentansökan som gäller uppfinningen behandlas av Patent- och registerstyrelsen. Utlåtandet är avgiftsfritt för sökanden.

Begäran om utlåtande ska göras skriftligen. Begäran om utlåtande samt bilagorna ska lämnas in i två (2) originalexemplar till nämnden. Nämnden ser till att de nödvändiga handlingarna skickas till motparten.

Till begäran om utlåtande bör fogas:

  • patentansökan och patentbrev som gäller uppfinningen
  • uppfinnarnas arbetsavtal
  • uppfinnarnas meddelande om uppfinningen till arbetsgivaren i enlighet med 5 § i uppfinningslagen
  • arbetsgivarens meddelande om övertagning av rättigheterna i enlighet med 6 § i uppfinningslagen
  • avtal om överföring av rättigheterna till uppfinningen till arbetsgivaren samt redogörelse för arbetsgivarens bransch och grunderna för den ersättning som betalats (om möjligt)
  • sökandens egen redogörelse för situationen

Det är önskvärt att de handlingar som skickas som bilagor till begäran om utlåtande numreras. Bilagorna ska också nämnas i respektive punkt i blanketten för begäran om utlåtande. Utrymmet i blanketten är begränsat. Om det till exempel finns flera uppfinnare och alla inte kan nämnas i respektive punkt på blanketten på grund av utrymmesbrist, ska sökanden som bilaga bifoga också en separat redogörelse för sådana omständigheter som inte anges på blanketten.

Nämndens sekreterare ger råd i frågor om att upprätta begäran om utlåtande och behandlingen.

Blankett för begäran om utlåtande
Koefficient för anställningsförhållandet

Utlåtandena har karaktären av rekommendationer

Ärendena handläggs skriftligt i nämnden. Det kan ordnas en muntlig behandling, om nämnden anser det vara nödvändigt. Med anledning av begäran om utlåtande bereds motparten tillfälle att lämna ett skriftligt bemötande. Nämnden kan begära ytterligare upplysningar av en berörd part, om det anses vara nödvändigt. Dessutom har nämnden rätt att av arbetsgivaren och företag som ingår i samma koncern som arbetsgivaren samt av arbetstagarna få de uppgifter som är nödvändiga för att ge ett utlåtande.

Nämnden offentliggör sina utlåtanden, om det inte helt eller delvis strider mot tystnadsplikten som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Utlåtandena publiceras i en publikation om patentärenden som Patent- och registerstyrelsen ger ut samt på nämndens projektsidor. I samband med givandet av utlåtande bereds de berörda parterna tillfälle att yttra sig om huruvida utlåtandet offentliggörs.

Nämnden och dess utlåtanden berörs av en allmän tystnadsplikt som föreskrivs i uppfinningslagen.  Nämndens utlåtanden offentliggörs utan att de berörda parternas namn nämns och i sådan omfattning att företags- och yrkeshemligheter inte äventyras. Om en patentansökan som gäller uppfinningen är anhängig, publiceras utlåtandet inte förrän handlingarna är offentliga enligt patentlagen.

Utlåtandena av Nämnden för arbetstagares uppfinningar har karaktären av rekommendationer. De är inte bindande för den som begär utlåtande eller för motparten. Berörda parter har dock skyldighet att meddela nämnden om parten tänker följa utlåtandet. Meddelandet ska ges inom två månader (2 mån) från utgången av den månad då parten har mottagit sitt exemplar av utlåtandet.

Kontaktuppgifter:

Nämnden för arbetstagares uppfinningar
Arbets- och näringsministeriet
PB 32
00023 STATSRÅDET

sirpa.mannisto(at)gov.fi