Uppdatering av färdplanerna för koldioxidsnålhet 202

I regeringsprogrammet konstateras att de färdplaner för koldioxidsnålhet som utarbetats under den förra regeringens tid ska uppdateras. Genom färdplanerna kan sektorerna föra fram sina synpunkter på sektorns utmaningar och utveckling i ljuset av de senaste årens förändringar.

Målet med uppdateringen av sektorernas färdplaner för koldioxidsnålhet är att upprätthålla lägesbilden och uppskattningarna om vilka åtgärder som behövs för att uppnå Finlands mål och skyldigheter gällande utsläppsminskningar. Behovet av att uppdatera färdplanerna beror framför allt på den förändrade verksamhets- och investeringsmiljön, som har påverkats av bland annat energikrisen, Rysslands anfallskrig, de osäkra ekonomiska utsikterna och problemen med anskaffning av råvaror och komponenter. Samtidigt har den teknologiska utvecklingen förändrat uppskattningarna om olika utsläppsminskningsåtgärders lämplighet för uppnående av målen.

Det önskade innehållet i färdplanerna har delats in i huvudsakligt och kompletterande innehåll. Det huvudsakliga innehållet gäller färdplanens kärnuppgift, det vill säga synen på hur sektorn i fråga kan minska sina växthusgasutsläpp inom den eftersträvade tidtabellen. I synnerhet när det gäller det huvudsakliga innehållet uppmuntras aktörerna att sträva efter jämförbarhet och att vara konkreta. Det kompletterande innehållet ger en bakgrund och stöder det huvudsakliga innehållet, och där kan man föra fram större frågor som gäller sektorns utsläppsminskningar, i fråga om exempelvis sektorsövergripande möjligheter i skapande av ny affärsverksamhet.

Färdplanerna ska vara så ambitiösa som möjligt, men samtidigt realistiska. Realism är en förutsättning för att aktörerna inom branscherna ska kunna ta till sig färdplanerna och för att statsförvaltningen ska kunna använda sig av resultaten. Uppdateringen av färdplanerna för koldioxidsnålhet baserar sig på frivillighet. 

Tidtabell och handlingsplan

Arbetet med uppdatering av färdplanerna har inletts, och målet är att de ska vara klara under sommaren 2024.

Mer information om uppdateringen av färdplanerna och statsförvaltningen önskemål om deras innehåll finns i projektfönstret.

Ytterligare information:

Högskolepraktikant Adele Silver, fö[email protected]