Ansökningar om företagsfinansiering som gäller Finlands program för hållbar tillväxt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde kommer det att utlysas finansiering för företag ur Finlands program för hållbar tillväxt hösten 2021. Avsikten är att ordna ansökningsomgångar bland annat för att stödja omställningen av energisystemet, energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi inom industrin samt FUI-investeringar.

Finlands program för hållbar tillväxt stöder en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet. Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. Med hjälp av återhämtningsfinansiering främjas en förnyelse av näringsstrukturen och en konkurrensfördel som baserar sig på hållbara lösningar för finländska företag. 

Finlands program för hållbar tillväxt på finansministeriets webbplats

Tidsplan och finansieringsbeslut

Finansieringsbesluten kan fattas efter det att Europeiska unionens råd har godkänt Finlands återhämtnings- och resiliensplan, som är en del av programmet för hållbar tillväxt. Regeringen lämnade in planen till kommissionen den 27 maj 2021. Enligt den preliminära tidsplanen förväntas rådet fatta sitt beslut om planen under sommaren.

För att finansieringsbesluten ska kunna fattas krävs det också att riksdagen har godkänt en budget som inbegriper finansieringen. 

På denna webbplats finns information om den finansiering som företagen kan ansöka om inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. En del av ansökningarna kan sökas förutom av företag även av forskningsorganisationer samt i fråga om innovationsinfrastruktur och försöksmiljöer också av andra offentliga aktörer, såsom städer. De organisationer som beviljar finansiering – arbets- och näringsministeriet, Business Finland, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Energimyndigheten – kommer att informera närmare om ansökningarna. 

Webbplatsen uppdateras allteftersom uppgifterna preciseras.

Business Finland och Finlands program för hållbar tillväxt

Ansökningar som gäller omställning av energisystemet och energilösningar inom industrin

Hösten 2021 planeras utlysningar av finansiering till företag. Utlysningarna kommer att fokusera på energiinfrastruktur, ny energiteknik, koldioxidsnålt väte, avskiljning och återanvändning av koldioxid samt att direkt elektrifiera och göra processerna koldioxidsnåla. Preliminärt är planen att det ska ordnas en preliminär ansökningsomgång före de egentliga utlysningarna. 

Energiinfrastruktur

 • Tema: Finansiering kan sökas för investeringar som hänför sig till överföring och distribution av energi, särskilt byggande av fjärrvärmeinfrastruktur för återvinning av spillvärme. Andra möjliga finansieringsobjekt är investeringar i stamnätet för el, ibruktagande av ny innovativ teknik i distributionsnäten samt finansiering av överföring av koldioxidsnåla gaser och väte. 
 • Tidsplan: finansiering kan sökas uppskattningsvis hösten 2021
 • De första finansieringsbesluten: uppskattning i början av 2022
 • Den beräknade totala finansieringen av temat: 155 miljoner euro
 • Finansiär: ANM och eventuellt Business Finland

Ny energiteknik

 • Tema: Finansiering kan sökas för investeringar som hänför sig till ny energiteknik, såsom havsbaserad vindkraft, solkraft i stor skala, biogas, förnybara drivmedel, geovärme och värmeåtervinning.
 • Tidsplan: finansiering kan sökas uppskattningsvis hösten 2021
 • De första finansieringsbesluten: uppskattning i början av 2022
 • Den beräknade totala finansieringen av temat: 155 miljoner euro
 • Finansiär: ANM och eventuellt Business Finland

Koldioxidsnålt väte samt avskiljning och återvinning av koldioxid

 • Tema: Finansiering kan sökas för investeringar och innovationer som hänför sig till produktion av rent väte samt avskiljning och utnyttjande av koldioxid.  
 • Tidsplan: Den nationella ansökningsomgången för det så kallade IPCEI för vätgas inleds i början av sommaren 2021. Ansökningsomgångar för eventuella andra projekt än IPCEI-projekt hösten 2021.
 • De första finansieringsbesluten: uppskattning i början av 2022
 • Den beräknade totala finansieringen av temat: 150 miljoner euro
 • Finansiär: Business Finland och ANM

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 11.6.2021: Business Finland utlyser en ansökningsomgång för väteprojekt som ett led i programmet för hållbar tillväxt i Finland
Business Finlands utlysning (av stöd): Finländska näringslivets deltagande i europeiska IPCEI för vätgas

Direkt elektrifiering av industrins processer och att göra dem koldioxidsnåla

 • Tema: Finansiering kan sökas för lösningar som minskar industrins koldioxidutsläpp, bland annat för elektrifiering av processerna, hybridlösningar samt utnyttjande av värmepumpsteknik och spillvärme.
 • Tidsplan: finansiering kan sökas uppskattningsvis hösten 2021
 • De första finansieringsbesluten: uppskattning i början av 2022
 • Den beräknade totala finansieringen av temat: 60 miljoner euro
 • Finansiär: ANM och eventuellt Business Finland

Stöd av den offentliga distributions- och tankningsinfrastrukturen för el för transport, biogas och nya drivkrafter

 • Tema: Ersättande av fossila bränslen genom att stödja den offentliga distributions- och tankningsinfrastrukturen för el för transport, biogas och nya drivkrafter.
 • Tidsplan: preciseras senare
 • De första finansieringsbesluten: uppskattning 2022
 • Den beräknade totala finansieringen av temat: 20 miljoner euro
 • Finansiär: Energimyndigheten

Investeringar som främjar återanvändning och återvinning av centrala material och restprodukter från industrin

 • Tema: Med investeringsunderstödet för cirkulär ekonomi påskyndas återanvändningen och återvinningen av industrins restprodukter och avfall från industrin såsom bioekonomin och av material från andra centrala industribranscher. Som exempel kan nämnas batterimaterial, plast, textilier, elektrisk och elektronisk utrustning, bygg- och rivningsmaterial. Finansieringen riktas till pilot- och demonstrationsanläggningar, de första kommersiella anläggningsinvesteringarna och den FUI-verksamhet som anknyter till dem samt ibruktagandet av ny teknik som främjar återanvändning och materialåtervinning.
 • Tidsplan: finansiering kan sökas uppskattningsvis hösten 2021
 • De första finansieringsbesluten: uppskattning mot slutet av 2021
 • Den beräknade totala finansieringen av temat: 110 miljoner euro
 • Finansiär: Business Finland

Forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering (FUI)

I juni 2021 öppnas en utmaningstävling för lokomotivföretag. Senare öppnas ansökningsomgångar för utveckling av framtidens nyckelbranscher och innovationsinfrastrukturer samt innovationsprojekt i tillväxtföretag.  

Finansiering av lokomotivföretag

 • Tema: Syftet med finansieringen av lokomotivföretag är att få företagen att avsevärt öka sin forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet i Finland samt att skapa nya arbetstillfällen och ekosystem i miljardklassen som syftar till ny affärsverksamhet.
 • Tidsplan: utmaningstävlingen inleddes 2.6.2021, förslagen ska lämnas in under den första tävlingsrundan i 1.9.2021.
 • De första finansieringsbesluten: uppskattning mot slutet av 2021
 • Den beräknade totala finansieringen av temat: 100 miljoner euro
 • Finansiär: Business Finland

Business Finland: Lokomotivföretagen påverkar – utmaningstävlingen 2021 pågår

Framtidens nyckelbranscher

 • Tema: Finansiering för framtidens nyckelbranscher kan sökas för lokomotivföretagens partnerskapsprojekt.
 • Tidsplan: Utlysning 16.4.–30.9.2021 
 • Den beräknade totala finansieringen av temat: 27 miljoner euro
 • Finansiär: Business Finland

Business Finland: Lokomotivföretagens partnerskapsfinansierings-utlysning för företag och forskningsorganisationer

Innovationsinfrastrukturer och försöksmiljöer

 • Tema: Utvecklingsprojekten för innovationsinfrastrukturer är engångsinvesteringar som syftar till att skapa nya slags miljöer för testning och utveckling av produkter och tjänster. 
 • Tidsplan: finansiering kan sökas uppskattningsvis 2022
 • Den beräknade totala finansieringen av temat: 25 miljoner euro
 • Finansiär: Business Finland

Innovationsprojekt för tillväxtföretag

 • Tema: Finansieringen riktas till forsknings- och innovationsprojekt som genomförs av små och medelstora företag som söker tillväxt genom export. 
 • Tidsplan: kontinuerlig ansökan uppskattningsvis hösten 2021
 • Den beräknade totala finansieringen av temat: 20 miljoner euro
 • Finansiär: Business Finland

Finansiering av förnyelse inom kreativa branscher

 • Tema: Finansiering för utveckling och förnyelse av kreativa branscher och stärkande av den internationella konkurrenskraften. Spetsteman för den första ansökningsomgången är utvecklingsprojekt inom AV-branschen och evenemangsbranschen.
 • Tidsplan: Finansiering kan sökas från och med hösten 2021
 • Den beräknade totala finansieringen av temat:  9 miljoner euro
 • Finansiär: Business Finland

Hållbar och digital tillväxt inom turistbranschen

 • Tema: Finansieringen riktas till den reform och utveckling som krävs för att turistbranschen ska kunna återhämta sig. Det centrala är att stärka konkurrenskraften på den förändrade internation-ella turistmarknaden med hjälp av digitala lösningar, hållbara verksamhetssätt och kundkänne-dom. Finansiering riktas också till att stärka samarbetet mellan turistföretag och forskningsorgani-sationer. 
 • Tidsplan: finansiering kan sökas uppskattningsvis i slutet av 2021
 • Den beräknade totala finansieringen av temat: 5 miljoner euro 
 • Finansiär: Business Finland

Programmet för påskyndande av tillväxten för att utveckla företagens beredskap för internationalisering

 • Tema: Ansökan om finansiering särskilt till små företag för att utveckla beredskapen för internationalisering för att företagen bättre ska kunna svara på de förändringar i företagens affärsverksamhetsmiljö som coronan orsakat samt på de ökande möjligheterna till affärsverksamhet. Med finansieringen främjas i synnerhet utnyttjandet av digital teknik och digitala tillvägagångssätt i små företags affärsverksamhet och internationaliseringsåtgärder. 
 • Tidsplan: preciseras senare, år 2022De första finansieringsbesluten: preciseras senare, 2022
 • Den beräknade totala finansieringen av temat: 10 miljoner euro
 • Finansiär: Närings-, trafik- och miljöcentralerna

Senare utlysningar av finansiering för företag

Under 2021 och 2022 inleds fler ansökningar om finansiering för företag, om vilka det berättas närmare senare. Finansiering söks via Business Finland.

 • Program som stöder koldioxidsnålhet, cirkulär ekonomi och digital förnyelse inom industrin samt ökad industriell tjänsteexport, tilläggsfinansiering 4 miljoner euro
 • Programmet för kompetens och teknik på området hälsa och välbefinnande, tilläggsfinan-siering 4 miljoner euro
 • Mikroelektronik, 15 miljoner euro
 • Utvecklingsmiljöer för 6G, artificiell intelligens och kvantberäkning, 10 miljoner euro

Beloppet av den finansiering som riktas till olika åtgärder preciseras vid behov i enlighet med rådets beslut om Finlands återhämtnings- och resiliensplan och den maximala finansieringsandel som fastställs 2022.

De exakta kriterierna för de ansökningar som riktas till företag och som finansieras inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde publiceras när projektutlysningarna inleds. Finansieringen är konkurrensmässig och ansökningsomgångarna riksomfattande. 

Finansiering beviljas med finansiella instrument av nuvarande slag. Finansieringskriterierna är förknippade med särskilda krav som hänför sig till utnyttjandet av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens, såsom iakttagandet av principen om ”ingen betydande skada”, det vill säga genomförandet av investeringar får inte medföra betydande olägenheter för miljömålen. Sättet att beakta de särskilda kraven preciseras innan ansökningarna öppnas.  

Ytterligare information:
Mikko Vähä-Sipilä, projektledare 
(energi) Juho Korteniemi, ledande sakkunnig
(industri) Jyrki Alkio, ledande sakkunnig
(FUI och andra företagsstöd) Sampsa Nissinen, industriråd
(FUI) Timo Haapalehto, ledande sakkunnig

 

Finansministeriet:Finlands program för hållbar tillväxt

Business Finland och Finlands program för hållbar tillväxt