Ansökningar om företagsfinansiering som gäller Finlands program för hållbar tillväxt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Finlands program för hållbar tillväxt

Med hjälp av återhämtningsfinansieringen främjas en förnyelse av näringsstrukturen och en konkurrensfördel som baserar sig på finländska företags hållbara lösningar. De första ansökningarna om finansiering för företag enligt programmet för hållbar tillväxt i Finland inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde öppnades sommaren 2021.

Ansökningarna gäller bland annat omvälvningen inom energisystemet, industrins lösningar för energi och cirkulär ekonomi samt investeringar i forskning, utveckling och innovationer.

En del av ansökningarna kan sökas förutom av företag även av forskningsorganisationer samt i fråga om innovationsinfrastruktur och försöksmiljöer också av andra offentliga aktörer. De organisationer som beviljar finansiering – arbets- och näringsministeriet, Business Finland, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Energimyndigheten – kommer att informera närmare om ansökningarna.

Business Finland och Finlands program för hållbar tillväxt

Ansökningar om företagsfinansiering

Ansökningar som gäller omställning av energisystemet och energilösningar inom industrin

Energiinfrastruktur

 • Tema: Finansiering kan sökas för investeringar som hänför sig till överföring och distribution av energi, särskilt byggande av fjärrvärmeinfrastruktur för återvinning av spillvärme. Andra möjliga finansieringsobjekt är investeringar i stamnätet för el, ibruktagande av ny innovativ teknik i distributionsnäten samt finansiering av överföring av koldioxidsnåla gaser och väte. 
 • Tidsplan: Den första ansökningsomgången för stöd för energiinvesteringar 20.12.2021–4.3.2022
 • Total finansiering: 155 miljoner euro
 • Finansiär: ANM och eventuellt Business Finland

Pressmeddelande 20.12.2021: Ansökan om finansiering för att främja en grön omställning inom energisystemet och industrin har inletts

Första utlysningen av stöd för energiinvesteringar enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens

Ny energiteknik

 • Tema: Finansiering kan sökas för investeringar som hänför sig till ny energiteknik, såsom havsbaserad vindkraft, solkraft i stor skala, biogas, förnybara drivmedel, geovärme och värmeåtervinning.
 • Tidsplan: Den första ansökningsomgången för stöd för energiinvesteringar 20.12.2021–4.3.2022
 • Total finansiering: 155 miljoner euro
 • Finansiär: ANM och eventuellt Business Finland

Pressmeddelande 20.12.2021: Ansökan om finansiering för att främja en grön omställning inom energisystemet och industrin har inletts

Första utlysningen av stöd för energiinvesteringar enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens

Koldioxidsnålt väte samt avskiljning och återvinning av koldioxid

Direkt elektrifiering av industrins processer och att göra dem koldioxidsnåla

 • Tema: Finansiering kan sökas för lösningar som minskar industrins koldioxidutsläpp, bland annat för elektrifiering av processerna, hybridlösningar samt utnyttjande av värmepumpsteknik och spillvärme.
 • Tidsplan: Den första ansökningsomgången för stöd för energiinvesteringar 20.12.2021–4.3.2022
 • Total finansiering: 48 miljoner euro
 • Finansiär: ANM och eventuellt Business Finland

Pressmeddelande 20.12.2021: Ansökan om finansiering för att främja en grön omställning inom energisystemet och industrin har inletts

Första utlysningen av stöd för energiinvesteringar enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens

Stöd för offentlig distributions- och tankningsinfrastruktur för el för transport, biogas och förnybart väte

 • Tema: Ersättande av fossila bränslen genom att stödja den offentliga distributions- och tankningsinfrastrukturen för el för transport, biogas och förnybart väte.
 • Tidsplan: anbudsförfarande
  • 16.5.2022–13.6.2022, 5.10.–26.10.2022 (laddningspunkter för snabbladdning av fordon)
  • 20.6.–22.8.2022, 5.10.–26.10.2022 (tankningsstationer för förnybart väte)
 • Total finansiering: 13,6 miljoner euro
 • Finansiär: Energimyndigheten

Energimyndighetens pressmeddelande 15.9.2022: Mot koldioxidsnål trafik - anbudsförfarandet för infrastrukturstöd fortsätter

Energimyndighetens pressmeddelande 16.5.2022: Anbudsförfarande gällande trafikens infrastrukturstöd har öppnats för snabbladdningspunkter för fordon

Energimyndigheten: Infrastrukturstöd för trafik

Investeringar som främjar återanvändning och återvinning av centrala material och restprodukter från industrin

Koldioxidsnål byggd miljö

 • Tema: Målet är att inom byggbranschen påskynda införandet av teknik, tjänster och verksamhetsmodeller som bekämpar klimatförändringen och stöder koldioxidsnålhet, förändra verksamhetssätt och öka produktiviteten. Det är fråga om en åtgärd inom miljöministeriets förvaltningsområde, och ansökan om finansiering för den genomförs till betydande del via Business Finland.
 • Tidsplan: Enligt den preliminära planen beviljas finansiering åren 2021, 2022 och 2023.
  • Utlysning 23.8.2021–15.10.2021
  • Utlysning 23.8.2021–31.3.2022
  • Utlysning 1.9.2022–31.10.2022
  • Utlysning 2.12.2022–14.4.2023
 • Total finansiering: Enligt den preliminära planen totalt 32 miljoner euro.
 • Finansiär: Business Finland

Miljöministeriet: Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö

Business Finland: Utlysning om innovationsfinansiering för en koldioxidsnål byggd miljö

Forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering (FUI)

I juni 2021 öppnas en utmaningstävling för lokomotivföretag. Senare öppnas ansökningsomgångar för utveckling av framtidens nyckelbranscher och innovationsinfrastrukturer samt innovationsprojekt i tillväxtföretag.  

Finansiering av lokomotivföretag

Framtidens nyckelbranscher

 • Tema: Finansiering för framtidens nyckelbranscher kan sökas för lokomotivföretagens partnerskapsprojekt.
 • Tidsplan: 
  • Utlysning 16.4.–30.9.2021 
  • Utlysning  30.9.2021–30.9.2022
 • Total finansiering: 25 miljoner euro
 • Finansiär: Business Finland

Business Finland: Lokomotivföretagens partnerskapsfinansierings-utlysning för företag och forskningsorganisationer

Business Finland 30.9.2021: Lokomotivföretagens partnerskapsfinansierings-utlysning för företag och forskningsorganisationer

Innovationsinfrastrukturer och försöksmiljöer

 • Tema: Finansieringsutlysning för byggande eller utveckling av test-, experiment-, forsknings- och innovationsmiljöer som stöder hållbar tillväxt och digitalisering.
 • Tidsplan: Förslag till idéfasen 14.10.–15.12.2021. Den egentliga finansieringsansökan 18.3. – 23.5.2022.
 • Total finansiering: 20,75 miljoner euro
 • Finansiär: Business Finland

Business Finland 14.10.2021: Finansieringsutlysning för byggande och utveckling av infrastrukturer som stöder toppteknologier samt hållbar tillväxt – idéfas

Business Finland 18.3.2022: Finansieringsutlysning för byggande och utveckling av infrastrukturer som stöder toppteknologier samt hållbar tillväxt och digitalisering

Innovationsprojekt för tillväxtföretag

 • Tema: Finansieringen riktas till forsknings- och innovationsprojekt som genomförs av små och medelstora företag som söker tillväxt genom export. 
 • Tidsplan: Utlysning 23.8.2021–31.3.2023
 • Total finansiering: 18 miljoner euro
 • Finansiär: Business Finland

Business Finland: Grön övergång för tillväxtföretag: innovationsfinansieringsutlysning

Utvecklingsmiljöer för 5G/6G, artificiell intelligens och kvantberäkning

 • Tema: Finansieringsutlysning för byggande eller utveckling av test-, experiment-, forsknings- och innovationsmiljöer som främjar utvecklingen av 5G/6G, utveckling av AI och kvantberäkning.
 • Tidsplan:
  • Förslag till idéfasen 14.10.–15.12.2021
  • Utlysning 18.3.–23.5.2022 
 • Total finansiering: 10 miljoner euro
 • Finansiär: Business Finland

Business Finland 14.10.2021: Finansieringsutlysning för byggande och utveckling av infrastrukturer som stöder toppteknologier samt hållbar tillväxt – idéfas

Business Finland 18.3.2022: Finansieringsutlysning för byggande och utveckling av infrastrukturer som stöder toppteknologier samt hållbar tillväxt och digitalisering

Mikroelektronik

 • Tema: Finlands näringslivets deltagande i det europeiska IPCEI för mikroelektronik och konnektivitet.
 • Tidsplan: Ansökan öppnas den 12.7.2021 och stängs den 23.8.2021.
 • Total finansiering: 15 miljoner euro
 • Finansiär: Business Finland

Business Finland: Finlands näringslivets deltagande i det europeiska IPCEI för mikroelektronik och konnektivitet

Branscher som lidit av coronakrisen och spetsområden för internationell tillväxt

Finansiering av förnyelse inom kreativa branscher

Mer information på finska (Business Finland): Nyhet 3.8.2021nyhet 15.9.2021nyhet 4.4.2022 och nyhet 30.5.2022

Hållbar och digital tillväxt inom turistbranschen

 • Tema: Finansieringen riktas till den reform och utveckling som krävs för att turistbranschen ska kunna återhämta sig. Det centrala är att stärka konkurrenskraften på den förändrade internation-ella turistmarknaden med hjälp av digitala lösningar, hållbara verksamhetssätt och kundkännedom.
 • Tidsplan: Ansökningstiden för enskilda företag 1.3.–29.4.2022.
 • Total finansieringen: 1 miljoner euro
 • Finansiär: Business Finland

Business Finland: Ansökan om finansiering som stöder hållbar tillväxt och digitalisering inom turistsektorn

Kompetens och teknik på området hälsa och välbefinnande

 • Tema: Utlysningen om finansiering gäller tillämpningsområdet nya innovativa lösningar för hälso- och välbefinnandesektorn som utvecklar digitala lösningar, tekniker och praxis för hälso- och sjukvård. 
 • Tidsplan:
  • Utlysning 1.11.2021–31.1.2022 
  • Utlysning 15.8.–17.10.2022
 • Total finansieringen: 4 miljoner euro 
 • Finansiär: Business Finland

Business Finland 1.11.2021: Utlysning om innovationsfinansiering för expertis och teknik inom hälsa och välbefinnande

Business Finland 15.8.2022: Kompletterande ansökan om innovationsfinansiering för expertis och teknik inom hälsa och välbefinnande

Låga koldioxidutsläpp, cirkulär ekonomi, digitalisering och tjänsteutveckling inom industrin

 • Tema: Finansiering för projekt som stöder låga koldioxidutsläpp, cirkulär ekonomi och digital förnyelse inom industrin. Genom finansieringen stöds dessutom ökad export av industriella tjänster.
 • Tidsplan: Utlysning 21.1.–30.6.2022
 • Total finansiering: 4 miljoner euro
 • Finansiär: Business Finland

Business Finland: Finansieringssökningen för industrins kolsnåla cirkulära ekonomi, digitalisering och serviceutveckling

Programmet för påskyndande av tillväxten för att utveckla företagens beredskap för internationalisering

 • Tema: Ansökan om finansiering särskilt till små företag för att utveckla beredskapen för internationalisering för att företagen bättre ska kunna svara på de förändringar i företagens affärsverksamhetsmiljö som coronan orsakat samt på de ökande möjligheterna till affärsverksamhet. Med finansieringen främjas i synnerhet utnyttjandet av digital teknik och digitala tillvägagångssätt i små företags affärsverksamhet och internationaliseringsåtgärder. 
 • Tidsplan: Utlysning 22.6.–31.12.2022
 • Total finansiering: 4,6 miljoner euro
 • Finansiär: Närings-, trafik- och miljöcentralerna

Närings-, trafik- och miljöcentralerna 22.6.2002: Finansieringsutlysningen för programmet för internationell tillväxtaccelerator för småföretag har öppnats!

Beloppet av den finansiering som riktas till olika åtgärder preciseras vid behov i enlighet med rådets beslut om Finlands återhämtnings- och resiliensplan och den maximala finansieringsandel som fastställs 2022.

De exakta kriterierna för de ansökningar som riktas till företag och som finansieras inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde publiceras när projektutlysningarna inleds. Finansieringen är konkurrensmässig och ansökningsomgångarna riksomfattande. 

Finansiering beviljas med finansiella instrument av nuvarande slag. Finansieringskriterierna är förknippade med särskilda krav som hänför sig till utnyttjandet av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens, såsom iakttagandet av principen om ”ingen betydande skada”, det vill säga genomförandet av investeringar får inte medföra betydande olägenheter för miljömålen. Sättet att beakta de särskilda kraven preciseras innan ansökningarna öppnas.  

Ytterligare information:
Mikko Vähä-Sipilä, direktör, tfn 0295047166
(energi) Juho Korteniemi, ledande sakkunnig, tfn 0295 047 054
(industri) Jyrki Alkio, ledande sakkunnig, tfn 0295 047 103
(FUI och andra företagsstöd) Sampsa Nissinen, industriråd, tfn 0295 047 189
(FUI) Timo Haapalehto, ledande sakkunnig, tfn 0295 047 218

E-post: fö[email protected]

Finansministeriet:Finlands program för hållbar tillväxt

Business Finland och Finlands program för hållbar tillväxt
 

Finansieras av Europeiska unionen