Ansökningar om företagsfinansiering som gäller Finlands program för hållbar tillväxt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Finlands program för hållbar tillväxt

Med hjälp av återhämtningsfinansieringen främjas en förnyelse av näringsstrukturen och en konkurrensfördel som baserar sig på finländska företags hållbara lösningar. De första ansökningarna om finansiering för företag enligt programmet för hållbar tillväxt i Finland inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde öppnades sommaren 2021.

Ansökningarna gäller bland annat omvälvningen inom energisystemet, industrins lösningar för energi och cirkulär ekonomi samt investeringar i forskning, utveckling och innovationer.

En del av ansökningarna kan sökas förutom av företag även av forskningsorganisationer samt i fråga om innovationsinfrastruktur och försöksmiljöer också av andra offentliga aktörer. De organisationer som beviljar finansiering – arbets- och näringsministeriet, Business Finland, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Energimyndigheten – kommer att informera närmare om ansökningarna.

Business Finland och Finlands program för hållbar tillväxt

Statskontoret: Genomförande och uppföljning av Finlands plan för återhämtning och resiliens

Ansökningar om företagsfinansiering

Ansökningar som gäller omställning av energisystemet och energilösningar inom industrin

Energiinfrastruktur

Pressmeddelande 20.12.2021: Ansökan om finansiering för att främja en grön omställning inom energisystemet och industrin har inletts

Pressmeddelande 22.3.2023: Investeringsstöd för energiinfrastrukturinvesteringar samt projekt för elektrifiering av industrin och åtgärder för att göra dessa processer koldioxidsnåla kan sökas fram till den 26 maj

Ny energiteknik

Pressmeddelande 20.12.2021: Ansökan om finansiering för att främja en grön omställning inom nergisystemet och industrin har inletts

Koldioxidsnålt väte samt avskiljning och återvinning av koldioxid

Direkt elektrifiering av industrins processer och att göra dem koldioxidsnåla

Pressmeddelande 20.12.2021: Ansökan om finansiering för att främja en grön omställning inom energisystemet och industrin har inletts

Pressmeddelande 22.3.2023: Investeringsstöd för energiinfrastrukturinvesteringar samt projekt för elektrifiering av industrin och åtgärder för att göra dessa processer koldioxidsnåla kan sökas fram till den 26 maj

REPowerEU-stöd för energiinvestringsprojekt 

 • Tema: Syftet med stödet är att främja investeringar i omställningen till ren energi enligt det tillsatta REPowerEU-kapitlet i Finlands plan för återhämtning och resiliens. Planens syfte är att bidra till Finlands mål om koldioxidneutralitet 2035 genom att främja användningen av ny ren teknik inom energiproduktion och  användning och/eller ökad utvecklingen av väteproduktion och -lagring i kommersiell skal.
 • Tidtabell: 
  • Ansökan 29.1.-29.2.2024
 • Total finansiering: 54,5 miljoner euro
 • Finansiär: Arbets- och näringsministeriet
 • Finansierade projekt: ANM webbtjänst

Pressmeddelande: REPowerEU-investeringsstöd för projekt för ren omställning kan sökas fram till den 29 februari

Stöd för offentlig distributions- och tankningsinfrastruktur för el för transport och förnybart väte

 • Tema: Ersättande av fossila bränslen genom att stödja den offentliga distributions- och tankningsinfrastrukturen för el för transport och förnybart väte.
 • Tidsplan: anbudsförfarande
  • 16.5.2022–13.6.2022, 5.10.–26.10.2022 (laddningspunkter för snabbladdning av fordon)
  • 20.6.–22.8.2022, 5.10.–26.10.2022 (tankningsstationer för förnybart väte)
 • Total finansiering: 13,6 miljoner euro
 • Finansiär: Energimyndigheten
 • Finansierade projekt: Stöd har beviljats till ett sammanlagt belopp av 13,39 miljoner euro för 1060 laddningsstationer och tre tankstationer för väte. Uppgifter om godkända beslut finns projektvis: Projekt som finansierats under tävlingsomgången 5/2022 och Projekt som finansierats under tävlingsomgången 10/2022 (endast på finska)

Energimyndighetens pressmeddelande 15.9.2022: Mot koldioxidsnål trafik - anbudsförfarandet för infrastrukturstöd fortsätter

Energimyndighetens pressmeddelande 16.5.2022: Anbudsförfarande gällande trafikens infrastrukturstöd har öppnats för snabbladdningspunkter för fordon

Energimyndigheten: Infrastrukturstöd för trafik

Investeringar som främjar återanvändning och återvinning av centrala material och restprodukter från industrin

Koldioxidsnål byggd miljö

 • Tema: Målet är att inom byggbranschen påskynda införandet av teknik, tjänster och verksamhetsmodeller som bekämpar klimatförändringen och stöder koldioxidsnålhet, förändra verksamhetssätt och öka produktiviteten. Det är fråga om en åtgärd inom miljöministeriets förvaltningsområde, och ansökan om finansiering för den genomförs till betydande del via Business Finland.
 • Tidsplan: Enligt den preliminära planen beviljas finansiering åren 2021, 2022 och 2023.
  • Utlysning 23.8.2021–15.10.2021
  • Utlysning 23.8.2021–31.3.2022
  • Utlysning 1.9.2022–31.10.2022
  • Utlysning 2.12.2022–14.4.2023
 • Total finansiering: Enligt den preliminära planen totalt 32 miljoner euro.
 • Finansiär: Business Finland

Miljöministeriet: Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö

Business Finland: Utlysning om innovationsfinansiering för en koldioxidsnål byggd miljö

Forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering (FUI)

I juni 2021 öppnas en utmaningstävling för lokomotivföretag. Senare öppnas ansökningsomgångar för utveckling av framtidens nyckelbranscher och innovationsinfrastrukturer samt innovationsprojekt i tillväxtföretag.  

Finansiering av lokomotivföretag

Framtidens nyckelbranscher

 • Tema: Finansiering för framtidens nyckelbranscher kan sökas för lokomotivföretagens partnerskapsprojekt.
 • Tidsplan: 
  • Utlysning 16.4.–30.9.2021 
  • Utlysning  30.9.2021–13.4.2023
 • Total finansiering: 25 miljoner euro
 • Finansiär: Business Finland

Business Finland: Lokomotivföretagens partnerskapsfinansierings-utlysning för företag och forskningsorganisationer

Business Finland 30.9.2021: Lokomotivföretagens partnerskapsfinansierings-utlysning för företag och forskningsorganisationer

Innovationsinfrastrukturer och försöksmiljöer

 • Tema: Finansieringsutlysning för byggande eller utveckling av test-, experiment-, forsknings- och innovationsmiljöer som stöder hållbar tillväxt och digitalisering.
 • Tidsplan: 
  • Förslag till idéfasen 14.10.–15.12.2021
  • Den egentliga finansieringsansökan 18.3.–23.5.2022
  • Den egentliga finansieringsansökan 20.2.–28.4.2023
 • Total finansiering: 20,75 miljoner euro
 • Finansiär: Business Finland

Business Finland 14.10.2021: Finansieringsutlysning för byggande och utveckling av infrastrukturer som stöder toppteknologier samt hållbar tillväxt – idéfas

Business Finland 18.3.2022: Finansieringsutlysning för byggande och utveckling av infrastrukturer som stöder toppteknologier samt hållbar tillväxt och digitalisering

Business Finland 20.2.2023: Finansieringsutlysning för infrastrukturer: 5G/6G, AI, kvantberäkning och mikroelektronik

Innovationsprojekt för tillväxtföretag

 • Tema: Finansieringen riktas till forsknings- och innovationsprojekt som genomförs av små och medelstora företag som söker tillväxt genom export. 
 • Tidsplan: Utlysning 23.8.2021–31.10.2022
 • Total finansiering: 18 miljoner euro
 • Finansiär: Business Finland

Business Finland: Grön övergång för tillväxtföretag: innovationsfinansieringsutlysning

Utvecklingsmiljöer för 5G/6G, artificiell intelligens och kvantberäkning

 • Tema: Finansieringsutlysning för byggande eller utveckling av test-, experiment-, forsknings- och innovationsmiljöer som främjar utvecklingen av 5G/6G, utveckling av AI och kvantberäkning.
 • Tidsplan:
  • Förslag till idéfasen 14.10.–15.12.2021
  • Utlysning 18.3.–23.5.2022
  • Utlysning 20.2.–28.4.2023
 • Total finansiering: 10 miljoner euro
 • Finansiär: Business Finland

Business Finland 14.10.2021: Finansieringsutlysning för byggande och utveckling av infrastrukturer som stöder toppteknologier samt hållbar tillväxt – idéfas

Business Finland 18.3.2022: Finansieringsutlysning för byggande och utveckling av infrastrukturer som stöder toppteknologier samt hållbar tillväxt och digitalisering

Business Finland 20.2.2023: Finansieringsutlysning för infrastrukturer: 5G/6G, AI, kvantberäkning och mikroelektronik

Mikroelektronik

 • Tema: Finansiering av mikroelektronikprojekt och Finlands näringslivets deltagande i det europeiska IPCEI för mikroelektronik och konnektivitet.
 • Tidsplan: 
  • Utlysning 12.7.–23.8.2021
  • Utlysning 20.2.–28.4.2023
 • Total finansiering: 15 miljoner euro
 • Finansiär: Business Finland

Business Finland: Finlands näringslivets deltagande i det europeiska IPCEI för mikroelektronik och konnektivitet

Business Finland 20.2.2023: Finansieringsutlysning för infrastrukturer: 5G/6G, AI, kvantberäkning och mikroelektronik

Branscher som lidit av coronakrisen och spetsområden för internationell tillväxt

Finansiering av förnyelse inom kreativa branscher

Mer information på finska (Business Finland): Nyhet 3.8.2021nyhet 15.9.2021nyhet 4.4.2022 och nyhet 30.5.2022

Hållbar och digital tillväxt inom turistbranschen

 • Tema: Finansieringen riktas till den reform och utveckling som krävs för att turistbranschen ska kunna återhämta sig. Det centrala är att stärka konkurrenskraften på den förändrade internation-ella turistmarknaden med hjälp av digitala lösningar, hållbara verksamhetssätt och kundkännedom.
 • Tidsplan: Ansökningstiden för enskilda företag 1.3.–29.4.2022.
 • Total finansieringen: 1 miljoner euro. Finansieringen har fördelats på sammanlagt 18 projekt.
 • Finansiär: Business Finland

Business Finland: Ansökan om finansiering som stöder hållbar tillväxt och digitalisering inom turistsektorn

Kompetens och teknik på området hälsa och välbefinnande

 • Tema: Utlysningen om finansiering gäller tillämpningsområdet nya innovativa lösningar för hälso- och välbefinnandesektorn som utvecklar digitala lösningar, tekniker och praxis för hälso- och sjukvård. 
 • Tidsplan:
  • Utlysning 1.11.2021–31.1.2022 
  • Utlysning 15.8.–17.10.2022
 • Total finansieringen: 4 miljoner euro 
 • Finansiär: Business Finland

Business Finland 1.11.2021: Utlysning om innovationsfinansiering för expertis och teknik inom hälsa och välbefinnande

Business Finland 15.8.2022: Kompletterande ansökan om innovationsfinansiering för expertis och teknik inom hälsa och välbefinnande

Låga koldioxidutsläpp, cirkulär ekonomi, digitalisering och tjänsteutveckling inom industrin

 • Tema: Finansiering för projekt som stöder låga koldioxidutsläpp, cirkulär ekonomi och digital förnyelse inom industrin. Genom finansieringen stöds dessutom ökad export av industriella tjänster.
 • Tidsplan: Utlysning 21.1.–30.6.2022
 • Total finansiering: 4 miljoner euro
 • Finansiär: Business Finland

Business Finland: Finansieringssökningen för industrins kolsnåla cirkulära ekonomi, digitalisering och serviceutveckling

Programmet för påskyndande av tillväxten för att utveckla företagens beredskap för internationalisering

 • Tema: Ansökan om finansiering särskilt till små företag för att utveckla beredskapen för internationalisering för att företagen bättre ska kunna svara på de förändringar i företagens affärsverksamhetsmiljö som coronan orsakat samt på de ökande möjligheterna till affärsverksamhet. Med finansieringen främjas i synnerhet utnyttjandet av digital teknik och digitala tillvägagångssätt i små företags affärsverksamhet och internationaliseringsåtgärder. 
 • Tidsplan: Utlysning 22.6.–31.12.2022
 • Total finansiering: 4,6 miljoner euro
 • Finansiär: Närings-, trafik- och miljöcentralerna

Närings-, trafik- och miljöcentralerna 22.6.2002: Finansieringsutlysningen för programmet för internationell tillväxtaccelerator för småföretag har öppnats!

De exakta kriterierna för de ansökningar som riktas till företag och som finansieras inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde publiceras när projektutlysningarna inleds. Finansieringen är konkurrensmässig och ansökningsomgångarna riksomfattande. 

Finansiering beviljas med finansiella instrument av nuvarande slag. Finansieringskriterierna är förknippade med särskilda krav som hänför sig till utnyttjandet av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens, såsom iakttagandet av principen om ”ingen betydande skada”, det vill säga genomförandet av investeringar får inte medföra betydande olägenheter för miljömålen. Sättet att beakta de särskilda kraven preciseras innan ansökningarna öppnas.  

Ytterligare information:
Mikko Vähä-Sipilä, direktör, tfn 0295047166
(energi) Irene Heikkilä, specialsakkunnig, tfn 0295 047 158
(industri, FUI och andra företagsstöd) Siina Lepola-Lång, specialsakkunnig, tfn 0295 047 337
 

E-post: fö[email protected]

Finansministeriet:Finlands program för hållbar tillväxt

Business Finland och Finlands program för hållbar tillväxt
 

Finansieras av Europeiska unionen