Arbets- och näringsministeriet utövar tillsyn över utländska företagsköp

Syftet med lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp (172/2012) är att övervaka och, när ett ytterst viktigt nationellt intresse det kräver, begränsa överföringen av inflytande i de företag som är föremål för tillsyn till utlänningar och utländska sammanslutningar och stiftelser.

I praktiken avses med ytterst viktigt nationellt intresse i synnerhet

  • försvaret
  • försörjningsberedskapen och
  • samhällets vitala funktioner

Arbets- och näringsministeriet behandlar myndighetsärenden som gäller tillsynen över och bekräftelsen av företagsköp. Ministeriet inhämtar i den omfattning som behövs utlåtanden även från andra myndigheter. Ministeriet ska bekräfta företagsköp, om det inte kan äventyra ett ytterst viktigt nationellt intresse. Ministeriet ska då överföra ärendet för behandling vid statsrådets allmänna sammanträde.

Lagen utgår från en positiv inställning till utländskt ägande. Myndigheterna har dock möjlighet att utöva kontroll över ägarunderlaget hos de bolag som är av central betydelse för försörjningsberedskapen och landets säkerhet, och vid behov begränsa utlänningars innehav i sådana bolag.

När behövs arbets- och näringsministeriets bekräftelse på ett företagsköp?

Med företagsköp avses enligt lagen en åtgärd genom vilken

  • en utländsk ägare förvärvar minst en tiondedel eller
  • minst en tredjedel eller
  • minst hälften av det sammanlagda röstetalet för aktierna i bolaget eller motsvarande faktiskt inflytande i ett aktiebolag eller annat föremål för tillsyn.

Den myndighet som behandlar ärendet (arbets- och näringsministeriet eller statsrådet) kan av särskilda skäl ålägga köparen att göra en ansökan eller en anmälan om företagsköp också om en sådan åtgärd som vidtas efter behandlingen av anmälan och som ökar inflytandet, men som inte resulterar i att de ovan nämnda gränserna överskrids.

Företagsköp inom försvarssektorn och inom tillverkningen av produkter med dubbla användningsområden kräver alltid en förhandsbekräftelse från myndigheten (ansökan). På den civila sidan omfattar tillsynen sådana finländska företag som anses vara kritiska med tanke på tryggandet av samhällets vitala funktioner.

I dessa andra företagsköp som omfattas av lagens tillämpningsområde kan den utländska ägaren även på förhand anmäla köpet för bekräftelse av arbets- och näringsministeriet, om företagsköpet framskridit till ett skede som omedelbart föregår det slutliga genomförandet av arrangemanget (anmälan).

När det gäller försvarsmaterielindustrin omfattas samtliga utländska ägare av tillsynen. Till övriga delar omfattar tillsynen endast sådana utländska ägare som har sin bonings- eller hemort i en stat som inte tillhör EU eller EFTA.

Ansökan och anmälan som skickas till arbets- och näringsministeriet får formuleras fritt, men i bilagan finns ministeriets riktgivande anvisningar till dem som upprättar ansökan om bekräftelse/anmälan.

Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer (1384/2019) trädde i kraft 1.1.2020 och gäller till utgången av december 2020. Avgiften för behandling av ansökningar om bekräftelse på utlänningars företagsköp är 5 000 euro/beslut fr.o.m. 1.1.2020.

Pressmeddelande 17.6.2020: Regeringens proposition till riksdagen: uppdateringar av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Pressmeddelande 28.2.2020: Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp uppdateras

Ytterligare upplysningar:

Marjaana Aarnikka - marjaana.aarnikka(at)tem.fi
Lasse Puroma - lasse.puroma(at)tem.fi