Arbets- och näringsministeriet utövar tillsyn över utländska företagsköp och är den nationella kontaktpunkt som avses i EU:s granskningsförordning

Syftet med lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp (172/2012, nedan företagsköpslagen) är att övervaka och, när ett ytterst viktigt nationellt intresse det kräver, begränsa överföringen av inflytande i de företag som är föremål för tillsyn till utlänningar och utländska sammanslutningar och stiftelser. 

Lagen utgår från en positiv inställning till utländska investeringar. Myndigheterna har emellertid möjlighet att utöva kontroll över ägarunderlaget hos de bolag som är av central betydelse för försörjningsberedskapen och landets säkerhet, och vid behov begränsa utlänningars innehav i sådana bolag.

I praktiken avses med ytterst viktigt nationellt intresse i synnerhet 

  • militärt försvar
  • samhällets vitala funktioner (inklusive tryggande av kritisk infrastruktur och försörjningsberedskap)
  • nationell säkerhet och allmän ordning  

Arbets- och näringsministeriet behandlar ärenden som gäller tillsyn över och bekräftelse av företagsköp. Ministeriet inhämtar i behövlig omfattning utlåtanden även från andra myndigheter. Ett nätverk av myndigheter under ministeriets ledning är ett stöd för övervakningen av företagsköp. Nätverket övervakar utländska företagsköp och deltar i bekräftelseprocessen för företagsköp. Ministeriet ska bekräfta ett företagsköp, om köpet inte kan äventyra ett ytterst viktigt nationellt intresse. Ministeriet ska då överföra ärendet för behandling vid statsrådets allmänna sammanträde.

Arbets- och näringsministeriet är den nationella kontaktpunkt som Europaparlamentets och rådets förordning EU 2019/452 (granskningsförordningen) om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen förutsätter. De nationella kontaktpunkterna har till uppgift att stärka kommunikationen och samarbetet mellan EU:s medlemsländer och kommissionen. Från och med den 11 oktober 2020 ska ärenden i det finländska nationella bekräftelseförfarande som föreskrivs i företagsköpslagen tillkännages för andra medlemsländer och kommissionen, om ärendet hör till tillämpningsområdet för granskningsförordningen. Från och med den 12 oktober 2020 ska de ansökningar och anmälningar som skickas till arbets- och näringsministeriet ha en bilaga med en separat blankett som ministeriet har sammanställt för ändamålet. Arbets- och näringsministeriet fattar det slutliga beslutet om underrättelse om ärendet till andra medlemsländer och kommissionen.

Blankett som ska bifogas till ansökan/anmälan 

När behövs arbets- och näringsministeriets bekräftelse på ett företagsköp?

Med företagsköp avses enligt lagen en åtgärd genom vilken en utländsk ägare förvärvar

  • minst en tiondedel eller
  • minst en tredjedel eller
  • minst hälften 

av det sammanlagda röstetalet för aktierna i bolaget eller motsvarande faktiskt inflytande i ett aktiebolag eller annat föremål för tillsyn.

Den myndighet som behandlar ärendet (arbets- och näringsministeriet eller statsrådet) kan av särskilda skäl ålägga köparen att göra en ansökan eller en anmälan också om en sådan åtgärd som vidtas efter behandlingen och som ökar inflytandet, men som inte resulterar i att de ovannämnda gränserna överskrids.

Företagsköp inom försvarssektorn och inom tillverkningen av produkter med dubbla användningsområden (= försvarsmaterielindustrin) samt säkerhetsbranschen i enlighet med 4 § i företagsköpslagen kräver alltid en förhandsbekräftelse från myndigheten (ansökan). Det föreslås att tillsynen på den civila sidan ska omfatta sådana finländska företag som anses vara kritiska med tanke på tryggandet av samhällets vitala funktioner. I dessa andra företagsköp som omfattas av tillämpningsområdet för 5 § i företagsköpslagen kan den utländska ägaren även på förhand anmäla köpet för bekräftelse av arbets- och näringsministeriet, om företagsköpet framskridit till ett skede som omedelbart föregår det slutliga genomförandet av arrangemanget (anmälan).

Arbets- och näringsministeriet kan också i dessa fall som hör till lagens tillämpningsområde förutsätta att ärendet genomgår ministeriets officiella bekräftelseprocess. 

När det gäller försvarsutrustningsindustrin gäller uppföljningen alla utländska ägare. Till övriga delar gäller uppföljningen endast utländska ägare som har sin bonings- eller hemort utanför EU:s eller EFTA:s medlemsstater.

Ansökan och anmälan som skickas till arbets- och näringsministeriet får formuleras fritt, men i bilagan finns ministeriets riktgivande anvisningar till dem som upprättar ansökan om bekräftelse eller anmälan. Till ansökan och anmälan ska också fogas en bilaga som innehåller de uppgifter som förutsätts i EU:s granskningsförordning.

Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer (615/2023) trädde i kraft den 1 april 2023 och gäller till den 31 mars 2025. Avgiften för behandling av ansökningar om bekräftelse på utlänningars företagsköp är 8 000 euro per beslut.

Ytterligare upplysningar:

Marjaana Aarnikka - marjaana.aarnikka(at)gov.fi

Lasse Puroma - lasse.puroma(at)gov.fi 

Linda Rönnqvist - linda.ronnqvist(at)gov.fi 

Matias Keinänen - matias.keinanen(at)gov.fi

yritysostot.tem(at)tem.fi