Ministeriet

Arbets- och näringsministeriet (ANM) är en del av statsrådet. ANM skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Till ministeriets ansvarsområde hör

  • näringspolitiken
  • innovations- och teknologipolitiken och företagens internationalisering
  • marknadens funktion, främjande av konkurrens, konsumentpolitik och teknisk säkerhet
  • sysselsättning, arbetslöshet och offentlig arbetskraftsservice
  • arbetsmiljöfrågor, likabehandling i arbetslivet, kollektivavtal och medling i arbetstvister
  • regionutvecklingen och landskapsförbundens samarbetsområden
  • energipolitiken och samordningen av den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.
  • den allmänna administrativa styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralen.
  • integration av invandrare och arbetskraftsinvandring
  • civiltjänst

Som en del av statsrådet medverkar ministeriet i genomförandet av regeringsprogrammet, bereder lagstiftning, följer upp och utvecklar de ärendehelheter som hör till dess ansvarsområde samt styr de ämbetsverk som hör till dess förvaltningsområde.

Arbets- och näringsministeriet har två ministrar, näringsministern och arbetsministern.

Regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering