EU:s program för samarbete över de yttre gränserna (ENI CBC)

Det gränsöverskridande samarbetet stöder den sociala och ekonomiska utvecklingen i gränsområdena, svarar på gemensamma utmaningar, till exempel miljöfrågor, hälsa och brottslighet samt smidiggör rörligheten för personer, varor och kapital. Med hjälp av utbyte av erfarenheter och spridning av goda metoder stöder det gränsöverskridande samarbetet konkurrenskraften i gränsregionerna, uppkomsten av internationella nätverk och den ekonomiska utvecklingen.

Vid gränsen mellan Finland och Ryssland genomförs åren 2014–2020 tre program för samarbete vid EU:s yttre gränser (ENI CBC): Kolarctic, Karelia och Sydöstra Finland−Ryssland. Programmen är en fortsättning på de program som genomfördes 2007–2013.

Teman för ENI CBC-programmen varierar från program till program, men gemensamma prioriteringar för alla är utveckling av näringslivet, miljöskydd samt gränsförvaltning och gränssäkerhet. De regioner som deltar i programmen har det huvudsakliga ansvaret för innehållet och genomförandet.

ENI CBC-programmen är gemensamt finansierade och baserar sig på likvärdigt partnerskap. Finansieringen av de program som genomförs vid gränsen mellan Finland och Ryssland utgörs till 50 procent av EU-finansiering och till 50 procent av nationell finansiering från de deltagande länderna.

Rysslands invasion av Ukraina – konsekvenser för genomförandet av programmen

Rysslands invasion av Ukraina har förändrat verksamhetsmiljön för ENI CBC-programmen vid gränsen mellan Finland och Ryssland. Europeiska kommissionen fryste finansieringsavtalen för programmen, vilket avbröt genomförandet av programmen med Ryssland. Programmen och deras projekt slut-förs på ett kontrollerat sätt av stödmottagarna och programförvaltningsmyndighet-erna på EU-sidan. 

Beredningen av programmen för perioden 2021–2027 har också avbrutits och programmen kommer inte att inledas under perioden 2021–2027.

Mer information om ENI CBC-programmen finns på webbplatsen samt på programmens egna webbsidor.

Ytterligare upplysningar: petri.haapalainen(at)gov.fi