Auktionering av utsläppsrätter

Från och med ingången av 2013 har den huvudsakliga metoden för tilldelning av utsläppsrätter varit auktionering. Lite mer än hälften av utsläppsrätterna för perioderna 2013–2020 och 2021–2030 är i princip avsedda att auktioneras ut. Antalet utsläppsrätter som auktioneras ut minskas dock av den reserv för marknadsstabilitet som inleddes i början av 2019 och genom vilken man strävar efter att förbättra systemets anpassningsförmåga och minska överskottet av utsläppsrätter på marknaden.

Auktionerna ordnas i första hand på EU:s gemensamma auktionsplattform, där auktioneringen av 25 medlemsstaters utsläppsrätter sker. Även de tre EES-länder som hör till EU:s utsläppshandelssystem ämnar delta i auktionerna på den gemensamma auktionsplattformen. Tyskland, Förenade kungariket och Polen ordnar egna s.k. opt out-auktioner.

Verksamhetsutövare som omfattas av systemet för utsläppshandel, värdepappersföretag och andra aktörer som enligt kommissionens förordning om auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser har rätt att delta i auktionerna, får delta i vilken som helst av de auktioner som ordnas.

Tyska EEX, som ordnar auktioner tre gånger i veckan, har valts till EU:s gemensamma auktionsplattform. Opt out-auktioner ordnas varje vecka eller varannan vecka. Auktionskalendrarna fastställs årligen för ett år i sänder.

Auktionerna genomförs i sin helhet på elektronisk väg, och språket för användargränssnittet är engelska. Auktionerna genomförs i en omgång med förseglade bud, dvs. deltagarna lägger sina bud utan att veta vad andra har bjudit och auktionspriset bestäms på basis av det lägsta antagna budet. Alla vinnande budgivare betalar alltså sist och slutligen samma pris för sina utsläppsrätter.

Energimyndigheten är auktionsförrättare i Finland.

Ytterligare information:

På andra webbplatser