Auktionering av utsläppsrätter under handelsperioden 2013-2020

Från och med ingången av 2013 har den primära metoden för tilldelning av utsläppsrätter varit auktionering. Uppskattningsvis drygt hälften av utsläppsrätterna för perioden 2013 – 2020 auktioneras ut.

Auktionerna ordnas i första hand på EU:s gemensamma auktionsplattform där auktioneringen av de utsläppsrätter för 24 medlemsstater som ska auktioneras ut sker. Tyskland, Förenade kungariket och Polen ordnar egna s.k. opt out-auktioner.

Verksamhetsutövare som omfattas av systemet för utsläppshandel, värdepappersföretag och andra aktörer som enligt kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 om auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser har rätt att delta i auktionerna, får delta i vilken som helst av de auktioner som ordnas.

Tyska EEX, som ordnar auktioner tre gånger i veckan, har valts till EU:s gemensamma auktionsplattform. Också opt out-auktioner ordnas varje vecka. Auktionskalendrarna fastställs årligen för ett år i sänder.

Auktionerna genomförs i deras helhet på elektronisk väg och språket för användargränssnittet är engelska. Auktionerna genomförs i en omgång med förseglade bud, dvs. deltagarna lägger sina bud utan att veta vad andra har bjudit och auktionspriset bestäms på basis av det lägsta antagna budet. Alla vinnande anbudsgivare betalar alltså sist och slutligen samma pris för sina utsläppsrätter.

Utsläppsrätterna auktioneras ut i partier om 500 eller 1 000 utsläppsrätter, så att clearing och överföring av utsläppsrätter till köparens konto sker, beroende på föremålet för auktionen, antingen inom två eller fem dagar från det att auktionen avslutats.

Energimyndigheten är auktionsförrättare i Finland.

Ytterligare information: mikko.paloneva(at)tem.fi, timo.ritonummi(at)tem.fi

På andra webbplatser