Energi- och klimatstrategin

Finlands mål på lång sikt är ett kolneutralt samhälle.

Ca 75 procent av växthusgasutsläppen härstammar från energiproduktionen och energiförbrukningen, inklusive trafiken. Av denna anledning är energi- och klimatpolitiken tätt sammanflätade.

Energipolitiken inbegriper också andra saker som inte direkt ingår i klimatpolitiken, såsom energiförsörjnings- och -leveranstryggheten, energimarknadens funktion samt främjandet av förnybara energikällor och energieffektiviteten.

Det har blivit en kutym att varje regering under sin regeringsperiod utarbetar en energi- och klimatpolitisk strategi. Beredningen av den nya energi- och klimatstrategin har börjat med att uppdatera scenarioberäkningarna och lista de nya politiska åtgärder som ska vidtas i scenarioberäkningen. Den nya energi- och klimatstrategin beräknas vara klar våren 2025.

Vid utarbetandet av nya energi- och klimatstrategier beaktas och sammanjämkas regeringsprogrammets energi- och klimatpolitiska föresatser, planerna på lång och medellång sikt enligt klimatlagen och EU:s energi- och klimatmål för 2030.

Ytterligare upplysningar
petteri.kuuva(at)gov.fi