Energi- och klimatstrategin

Finlands mål på lång sikt är ett kolneutralt samhälle.

Ca 80 procent av de växthusgasutsläpp som beror på klimatuppvärmningen härstammar från energiproduktionen och energiförbrukningen, inklusive trafiken. Av denna anledning är energi- och klimatpolitiken mycket tätt sammanflätade.

Energipolitiken inbegriper också andra saker som inte direkt ingår i klimatpolitiken, såsom energiförsörjnings- och -leveranstryggheten, energimarknadens funktion samt främjandet av förnybara energikällor och energieffektiviteten.

Det har blivit en kutym att varje regering under sin regeringsperiod utarbetar en energi- och klimatpolitisk strategi. Regeringen godkände 24.11.2016 den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030. Strategin gavs som redogörelse till riksdagen.

Klimatneutralt Finland 2035 – den nationella klimat- och energistrategin

I samband med utarbetandet av ny energi- och klimatstrategin beaktas och sammanjämkas regeringsprogrammets energi- och klimatpolitiska föresatser, planerna på lång och medellång sikt enligt klimatlagen och EU:s energi- och klimatmålen för 2030.

Ytterligare upplysningar
petteri.kuuva(at)gov.fi