Konsumentsäkerhet

De varor och tjänster som bjuds ut till konsumenter ska vara säkra. De företag och andra aktörer som bjuder ut varor och tjänster ska bland annat bedöma riskerna i samband med dem.

Konsumenterna ska också ges tillräckliga uppgifter om varor och tjänster för att de ska kunna bedöma de risker som är förenade med varorna och tjänsterna. Leverantörerna av vissa konsumenttjänster ska upprätta ett skriftligt säkerhetsdokument över eventuella risker. I dokumentet beskrivs riskerna och det hur man kan förbereda sig på dem.

Bakom lagstiftningen om konsumentsäkerhet i fråga om varor ligger EU:s direktiv om allmän produktsäkerhet (2001/95/EG). I det föreskrivs det att konsumtionsvaror inte får medföra risker.

För många produktgruppers del innehåller europeiska standarder tekniska säkerhetskrav på produkter. Det är i princip frivilligt att iaktta standarderna, men deras betydelse i praktiken är ofta stor.

Regleringen om säkerheten hos tjänster är däremot nationell. I olika Europeiska länder har regleringen om tjänsternas säkerhet genomförts på olika sätt och olika nivåer. Konsumenttjänster tillhandahålls förutom av kommersiella aktörer dessutom bl.a. av kommuner i egenskap av upprätthållare av exempelvis lekparker, idrottsplaner och simstränder.

Också konsumenterna ska för sin del beakta säkerhetsaspekterna och agera förnuftigt när de köper och använder varor eller tjänster. Särskild försorg ska dras om barn och andra som inte är kapabla att själva svara för säkerheten.

Ytterligare information emilia.tiuttu(at)gov.fi