Permittering och avslutande av anställningsförhållande

Permittering

Permittering innebär att arbetsgivaren tillfälligt avbryter arbetstagarens arbete och betalningen av arbetstagarens lön, medan anställningsförhållandet i övrigt förblir i kraft.

Arbetstagaren kan permitteras på grund av att arbetet eller förutsättningarna för att erbjuda arbete minskar av ekonomiska eller produktionsmässiga skäl. Permitteringen kan basera sig på ett ensidigt beslut av arbetsgivaren eller på avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Även då måste permitteringen vara behövlig på grund av arbetsgivarens verksamhet eller ekonomiska situation.

Genomförande av permittering

Permitteringen kan gälla tills vidare eller för en viss tid, på heltid eller genom förkortning av arbetstiden.  En visstidsanställd arbetstagare kan permitteras endast om han eller hon är vikarie för en ordinarie arbetstagare och arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera den ordinarie arbetstagaren.

Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren information om permitteringen så tidigt som möjligt. Senast 14 dagar innan permitteringen börjar måste arbetsgivaren dessutom personligen ge arbetstagaren meddelande om permittering. I meddelandet ska nämnas grunden för permitteringen, begynnelsetidpunkten och permitteringens längd.

Avslutande av anställningsförhållande

Ett arbetsavtal som är i kraft tills vidare upphör efter en uppsägningstid, då arbetsgivaren eller arbetstagaren sagt upp avtalet, eller i vissa situationer omedelbart som en följd av att arbetsavtalet hävts.

Uppsägning

Uppsägningstidens längd beror på hur länge anställningsförhållandet har varat. Den längsta uppsägningstid som arbetsgivaren måste följa är sex månader och den kortaste 14 dagar. När arbetstagaren säger upp arbetsavtalet är uppsägningstiden antingen 14 dagar eller en månad. 

Arbetsgivaren får säga upp ett arbetsavtal endast av vägande sakskäl. Grunder för uppsägning kan vara orsaker som beror på arbetstagaren, ekonomiska eller produktionsmässiga skäl eller att arbetsgivaren genomfört omstruktureringar av verksamheten. Om en arbetstagare säger upp sitt arbetsavtal, behöver han eller hon inte uppge något särskilt skäl för det.

En arbetstagare som har försummat sina förpliktelser som följer av anställningsförhållandet får inte sägas upp förrän han eller hon varnats och därigenom beretts möjlighet att rätta till sitt förfarande.

Hävning

Ett arbetsavtal får hävas endast av synnerligen vägande skäl. Som ett sådant skäl betraktas att den ena avtalsparten så allvarligt brutit mot eller försummat sina förpliktelser att det inte kan förutsättas att den andra avtalsparten fortsätter anställningsförhållandet ens för den tid som uppsägningstiden varar. Vid hävning av ett anställningsförhållande avslutas det omedelbart utan uppsägningstid.

Om arbetstagaren eller arbetsgivaren har varit frånvarande från arbetet eller arbetsplatsen i minst sju dagar utan att under denna tid ha anmält giltigt skäl till sin frånvaro, har motparten rätt att anse arbetsavtalet hävt.

Se också

Arbetstagarens ställning i samband med arbetsgivarens insolvens

Ytterligare upplysningar

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Nico Steiner, nico.steiner(at)gov.fi, Elli Nieminen, elli.nieminen(at)gov.fi, Anette Laiho, anette.laiho(at)gov.fi