Regeringen Orpos åtgärder för arbetsrelaterad invandring

Finlands framgång och internationella konkurrenskraft baserar sig på hög kompetens. Det råder dock brist på kompetent arbetskraft på arbetsmarknaden. Inhemska arbetslösa arbetssökande behöver sysselsättas och därtill behövs arbetsrelaterad invandring. 

Utvecklingen av den arbetsrelaterade invandringen fortsätter även under denna regeringsperiod. Arbetskraften kompletteras i första hand från länder inom EU/EES, och dessutom främjas internationell rekrytering från tredjeländer. Nedan finns information om regeringens åtgärder och hur de framskrider.

Tidtabell och mål för åtgärderna för arbetsrelaterad invandring

I denna tabell har vi samlat regeringens viktigaste projekt för arbetsrelaterad invandring samt information om tidtabellen och målen för dem.

Åtgärd Tidsplan Mål
Talent Boost 2023–2027 Programmet blev klart i november 2023, genomförande under hela regeringsperioden Tillgången till experter främjas, satsningar görs på Finlandsbilden, uppehållstillståndsprocesserna görs smidigare och kvarhållningskraften förbättras.
Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa utnyttjande av arbetskraft Programmet blev klar i februari 2024, uppföljning under hela regeringsperioden Förebyggandet och bekämpningen av utnyttjande av arbetskraft effektiveras.
Utredning om faktorer som påverkar kvarhållningskraften och främjandet av den Utreds och främjas under regeringsperioden Faktorer som påverkar kvarhållningskraften utreds och främjas i ett omfattande samarbete med intressentgrupperna.
Modell med riktad arbetskraftsinvandring från utvalda länder utifrån internationella partnerskap Färdigställs i början av 2024 Statens utreselandsåtgärder sammanställs till en modell som stöder etisk och smidig rekrytering.
Inkomstgräns för uppehållstillstånd för arbetstagare Regeringsproposition våren 2024, ikraftträdande 2024 Det säkerställs att de som kommer till Finland klarar sig på sin lön. Transparensen ökar när inkomstgränserna i fortsättningen regleras genom förordning.
Utredning om inkomstgränsernas inverkan på tillgången på arbetskraft Färdigställs våren 2024 Effekterna av inkomstgränserna för arbetsrelaterade tillstånd på tillgången på arbetskraft och en lämplig nivå för gränserna utreds.
Regeln om tre månaders arbetslöshet Regeringsproposition hösten 2024, ikraftträdande 2025 Det arbetsrelaterade uppehållstillståndet får en starkare koppling till arbetet, rätten att arbeta utvidgas till andra branscher där brist på arbetskraft råder.
Uppbyggnad av ett servicesystem för internationell rekrytering Reformen träder i kraft till fullo 2025, statliga tjänster erbjuds redan nu Staten och kommunerna främjar tillsammans internationell rekrytering när sysselsättningstjänsterna förnyas 2025. Business Finlands och KEHA-centrets gemensamma verksamhet Work in Finland stöder redan nu den internationella rekryteringen på riksnivå.

Mer: