Regionutvecklingsdiskussioner

Regionutvecklingsdiskussionerna är ett förfarande där staten och landskapen regelbundet diskuterar målen och verksamhetsförutsättningarna för regionutvecklingen. Syftet med diskussionerna är att stärka regionernas livskraft och självständiga utveckling. Diskussionerna är tvärsektoriella och flera ministerier deltar i dem och då är det möjligt att fästa uppmärksamhet vid faktorer som tillsammans påverkar utvecklingen i varje landskap. Ett temabaserat förhållningssätt öppnar till exempel välfärdens och delaktighetens betydelse för sysselsättningen och den regionala ekonomin i regionen.

Utgångspunkten för diskussionerna är statsrådets regionutvecklingsbeslut, landskapsprogrammen och lägesbilden av regionutvecklingen. Utifrån dessa lyfter man fram de aktuella teman som är viktigast med tanke på utvecklingen i varje landskap.

Förberedelserna inför diskussionerna inleds med det lägesbildsarbete som utförs i varje landskap och i statsrådet. Lägesbilden baserar sig både på det statistiska material som beskriver regionens utveckling och som finns i tjänsten Tutkialueita (Granskaregionerna) och på en analys av experter.

Diskussionerna stärker dialogen och partnerskapet mellan statens olika förvaltningsområden och regionutvecklingsaktörerna i landskapen. I dem fattas inga bindande beslut, utan man strävar efter att stärka den gemensamma lägesbilden av regionernas utveckling. I diskussionerna identifieras hur olika parter genom sina egna åtgärder kan främja de aktuella frågorna, såsom begränsning av och anpassning till klimatförändringen, näringslivets gröna övergångar, tillgänglighet, kompetens hos och matchning av arbetskraften, digitalisering som förnyare av näringslivet eller multilokalitet.

Från och med 2021 förs diskussionerna som ett lagstadgat förfarande enligt regionutvecklingslagen. År 2022 fördes diskussioner i februari.

Pressmeddelande 1.2.2022: Staten och landskapen diskuterar åtgärder för att stärka regionernas utveckling

Regionutvecklingsbeslutet 2020–2023

Tjänsten Tutkialueita (på finska)

Ytterligare information: Pirkko Jukka, pirkko.jukka(at)gov.fi och Hanna-Maria Urjankangas, hanna-maria.urjankangas(at)gov.fi