Utsläppshandelsdirektivet

Utsläppshandelsdirektivets (2003/87/EG) syfte är att utsläppen inom de sektorer som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter stannar inom de gränser för totalantalet som fastställts i de nationella fördelningsplanerna för utsläppsrätter och under det utsläppstak som fastställts för hela EU:s utsläppshandelssektor.

EU:s åtagande att minska utsläppen med 20 procent fram till år 2020 från 1990 års nivå verkställs av och fördelas mellan anläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläpp, dvs. den handlande sektorn, och utsläppskällorna utanför den handlande sektorn, dvs. inom den icke-handlande sektorn. Minskningsmålet inom EU:s utsläppshandelssektor är 21 % av 2005 års nivå fram till år 2020.  

Den aktuella handelsperioden omfattar åren 2013–2020. Tillämpningsområdet omfattar utöver koldioxidutsläppen dessutom utsläppen av perfluorkarboner från aluminiumproduktionen och dikväveoxidutsläppen från den kemiska industrin. Systemet med nationella fördelningsplaner har slopats. När det gäller fördelning av utsläppsrätter har det införts ett system med harmoniserade fördelningsmetoder för olika sektorer.

Fördelning av utsläppsrätter genom auktionering är den primära metoden och den tillämpas på elproduktion. Den energiintensiva industrin får i regel utsläppsrätter gratis enligt strikta harmoniserade fördelningsregler.

Ytterligare information: