Den allmänna gruppundantagsförordningen

Den allmänna gruppundantagsförordning (Kommisionens förordning 651/2014) som tillämpas på statligt stöd under åren 2014–2023 trädde i kraft den 1 juli 2014. Revideringen av gruppundantagsförordningen var ett väsentligt led i totalreformen av EU:s regler om statligt stöd. Förordningens tillämpningsområde är omfattande. Målet är att snabba upp handläggningen av stöd som främjar den ekonomiska tillväxten och konkurrenskraften och att flytta tyngdpunkten i kommissionens tillsyn över statligt stöd till de stöd som mest snedvrider konkurrensen. Förordningens tillämpningsområde utvidgades vidare med kommissionens förordning (2017/1084) av den 14 juni 2017.

EU:s medlemsstater kan bevilja stöd som uppfyller förutsättningarna i gruppundantagsförordningen utan förhandsgodkännande från kommissionen.  Sammanfattande information om en stödordning eller ett stöd för särskilda ändamål som omfattas av förordningen ska dock sändas till kommissionen inom 20 arbetsdagar efter att stödåtgärden har trätt i kraft. I Finland sänds anmälningarna via arbets- och näringsministeriet.

Kommissionen publicerar den sammanfattade informationen på sin webbplats, och medlemsstatens myndigheter ska publicera en text om stödåtgärden på internet. Kommissionen kontrollerar i efterhand att gruppundantagsförordningens bestämmelser iakttagits.

Brett tillämpningsområde

Gruppundantagsförordningen omfattar talrika olika stödformer, och jämfört med tidigare får det beviljas stöd till ett större belopp enligt förordningen. Med stöd av förordningen kan beviljas olika

 • regionala investerings- och driftstöd
 • stöd till små och medelstora företag
 • stöd till forskning, utveckling och innovation
 • stöd till utbildning
 • stöd till rekrytering och anställning av arbetstagare med sämre förutsättningar och arbetstagare med funktionshinder
 • stöd till miljöskydd och energibranschen
 • stöd för att avhjälpa skador som orsakats av vissa naturkatastrofer
 • socialt stöd för transport för personer bosatta i avlägsna områden
 • stöd till bredbandsinfrastruktur
 • stöd till kultur och bevarande av kulturarvet samt till förmån för audiovisuella verk
 • stöd till idrottsinfrastruktur och multifunktionell rekreationsinfrastruktur
 • investeringsstöd för lokal infrastruktur
 • stöd till regionala flygplatser
 • stöd till kusthamnar och inlandshamnar.

Gruppundantagsförordningen kan tillämpas på nationellt finansierade stödåtgärder samt på åtgärder som delvis finansieras av EU via de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Ytterligare upplysningar: elisa.fagerstrom(at)gov.fi, sanna.nyyssola(at)gov.fi och samuli.miettinen(at)gov.fi