Utarbetandet av scenarier

Finland ska med två års intervall till EU och FN:s klimatkonvention rapportera uppgifter om sina politikåtgärder för minskning av växthusgasutsläppen samt scenarier om den kommande utvecklingen av utsläpp och energibalansen. De scenarier som rapporteras baserar sig på de scenarier som gjorts som bakgrundsmaterial till den nationella energi- och klimatstrategin. Till EU och FN rapporteras två scenarier av vilka With Existing Measures –scenariot innehåller redan vidtagna politikåtgärder och With Additional Measures-scenariot utöver de nuvarande åtgärderna dessutom planerade politikåtgärder.

Finland lämnade en beskrivning av det nationella systemet för rapporteringsarbetet till EU för första gången 2015. I beskrivningen förklaras arbetsfördelningen, utarbetningen av scenarierna, bedömningarna av konsekvenserna av utsläppsminskningsåtgärder samt handlingsmodellen för att säkerställa enhetligheten, omfattningen och kvaliteten av rapporteringen. Beskrivningen av det nationella systemet visar särskilt att scenarierna utarbetas genom ett omfattande samarbete mellan ministerierna och expertinstitutionerna. Av beskrivningen framgår ytterligare att scenarierna utarbetas detaljerat utgående från statistik och med modeller som utvecklats av experter.

Beskrivning av det nationella systemet för rapportering (endast på engelska).

Ytterligare upplysningar: bettina.lemstrom(at)gov.fi