EU:s sammanhållningspolitik skapar förutsättningar för välfärd

Målet för EU:s sammanhållningspolitik är att minska skillnaderna i utvecklingsnivå mellan olika regioner och skapa förutsättningar för välfärd för de minst gynnade personerna. Genom politi-ken eftersträvas en bättre ekonomisk, social och regional balans än den som nu råder i Europa.

Områdets relativt svaga ställning kan bero till exempel på den lokala industribranschens strukturomvandlingsprocess eller på mer bestående naturförhållanden och omständigheter som har att göra med befolkningen. Sådana faktorer är t.ex. ett isolerat geografiskt läge och gles bebyggelse. Avsikten är att undanröja dessa ogynnsamma faktorer och därmed påverka de ekonomiska utvecklingstren-derna. Detta sker oftare än tidigare genom investeringar på humankapital och genom att det skapas förutsättningar för att stärka de regionala starka sidorna.

Följande sex mål ska styra investeringar 2021–2027: 

  • Ett smartare EU tack vare innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till småföretagen.
  • Ett grönare, koldioxidfritt EU som genomför Parisavtalet och investerar i energiomställning, förnybara energikällor och klimatarbete.
  • Ett mer sammankopplat EU, med strategiska transportnät och digitala nät.
  • Ett mer socialt EU som följer principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och stöder bra arbetstillfällen, utbildning, kompetens och social inkludering.
  • Ett EU som står närmare medborgarna som stöder lokala utvecklingsstrategier och hållbar stadsutveckling i hela EU.
  • Genom fonden för en rättvis övergång (Just Transition Fund, JTF) lindras de konsekvenser som övergången till en klimatneutral ekonomi har för regioner och människor. Konsekvenserna är samhälleliga, ekonomiska och miljömässiga.

Närmare information om målen och de tillgängliga metoderna fås från EU:s generaldirektorat för regional- och stadspolitik

Förordningarna har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning L 231, 30 juni 2021

Ändringar:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2039 av den 19 oktober 2022 om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) 2021/1060 vad gäller ytterligare flexibilitet för att hantera konsekvenserna av Ryska federationens militära angrepp Fast (flexibelt stöd till territorier) – Care

Närmare information: Eliisa Hujala, eliisa.hujala(at)gov.fi