EU:s sammanhållningspolitik skapar förutsättningar för välfärd

Målet för EU:s sammanhållningspolitik är att minska skillnaderna i utvecklingsnivå mellan olika regioner och skapa förutsättningar för välfärd för de minst gynnade personerna. Genom politi-ken eftersträvas en bättre ekonomisk, social och regional balans än den som nu råder i Europa.

Regionens relativt svaga ställning kan till exempel bero på strukturomvandlingsprocesser i lokala industrigrenar eller mer permanenta omständigheter med anknytning till naturförhållandena och befolkningen, liksom ett isolerat geografiskt läge eller gles bebyggelse. Avsikten är att undanröja dessa ogynnsamma faktorer och därmed påverka de ekonomiska utvecklingstren-derna. Detta sker oftare än tidigare genom investeringar på humankapital och genom att det skapas förutsättningar för att stärka de regionala starka sidorna.

Följande sex mål ska styra investeringar 2021–2027: 

  • Ett smartare EU tack vare innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till småföretagen.
  • Ett grönare, koldioxidfritt EU som genomför Parisavtalet och investerar i energiomställning, förnybara energikällor och klimatarbete.
  • Ett mer sammankopplat EU, med strategiska transportnät och digitala nät.
  • Ett mer socialt EU som följer principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och stöder bra arbetstillfällen, utbildning, kompetens och social inkludering.
  • Ett EU som står närmare medborgarna som stöder lokala utvecklingsstrategier och hållbar stadsutveckling i hela EU.
  • Fonden för en rättvis omställning (Just Transition Fund) ska göra det möjligt för regioner och människor att hantera de sociala, ekonomiska och miljömässiga effekterna av omställningen till en klimatneutral ekonomi. 

Närmare information om målen och de tillgängliga metoderna fås från EU:s generaldirektorat för regional- och stadspolitik

Förordningarna har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning L 231, 30 juni 2021

Närmare information: Eliisa Hujala