EU:s sammanhållningspolitik skapar förutsättningar för välfärd


Målet för EU:s sammanhållningspolitik är att minska skillnaderna i utvecklingsnivå mellan olika regioner och skapa förutsättningar för välfärd för de minst gynnade personerna. Genom politiken eftersträvas en bättre ekonomisk, social och regional balans än den som nu råder i Europa.

Regionens relativt svaga ställning kan till exempel bero på strukturomvandlingsprocesser i lokala industrigrenar eller mer permanenta omständigheter med anknytning till naturförhållandena och befolkningen, liksom ett isolerat geografiskt läge eller gles bebyggelse. Avsikten är att undanröja dessa ogynnsamma faktorer och därmed påverka de ekonomiska utvecklingstrenderna. Detta sker oftare än tidigare genom investeringar på humankapital och genom att det skapas förutsättningar för att stärka de regionala starka sidorna.

Stöd för EU:s allmänna mål

EU har förbundit sig att eftersträva en smart, hållbar och delaktiggörande tillväxt som skapar och bevarar jobb. För närvarande är avsikten med sammanhållningspolitiken att påverka framtiden, så att alla åtgärder som finansieras bidrar till att EU:s allmänna mål nås.

De allmänna målen i Europa 2020-strategin för åren 2010–2020 rör följande områden:

  • sysselsättning
  • forskning och utveckling
  • klimat/energi
  • utbildning
  • social inkludering och minskning av fattigdomen

Närmare information om målen och de tillgängliga metoderna fås från EU:s generaldirektorat för regional- och stadspolitik

Närmare information: eliisa.hujala(at)tem.fi