Genomförande av energieffektivitetsdirektivet

Energieffektivitetsdirektivet (EED) trädde i kraft den 4 december 2012. Direktivet ersatte energitjänstdirektivet (2006/32/EG) och det s.k. CHP-direktivet (Direktivet om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi, 2004/8/EG).

Betänkandet från den arbetsgrupp som förberedde genomförandet av energieffektivitetsdirektivet blev färdigt i januari 2014. Direktivet genomförs genom energieffektivitetslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015.

Lagen om ändring av energieffektivitetslagen trädde i kraft vid ingången av 2017. Genom lagändringen genomfördes energieffektivitetsdirektivets bestämmelser om kraven på energieffektivitet för produkter, tjänster och byggnader som centralförvaltningsmyndigheter upphandlar. Genom ändringarna framhävdes dessutom den offentliga sektorns roll som främjare av energieffektiva upphandlingar.

 

Ytterligare upplysningar:

timo.ritonummi(at)tem.fi
pentti.puhakka(at)tem.fi