Energieffektivitetsdirektivet och energieffektivitetslagen

Energieffektivitetsdirektivet (2012/27/EU) trädde i kraft den 4 december 2012 och en ändring av direktivet ((EU)2018/2002) den 24 december 2018. I energieffektivitetsdirektivet föreskrivs det om energieffektivitetsmålen på EU-nivå och nationell nivå, de nationella energibesparingsmålen och åtgärder för att främja energieffektiviteten. 

Energieffektivitetsdirektivet genomfördes genom energieffektivitetslagen (1429/2014), som trädde i kraft den 1 januari 2015. Även systemet med energieffektivitetsavtal spelar en viktig roll i genomfö-randet av direktivet

Revidering av energieffektivitetsdirektivet

Som en del av det s.k. 55%-paketet lade kommissionen den 14 juli 2021 fram sitt förslag till reform av energieffektivitetsdirektivet. Länk till webbplatsen revidering av energieffektivitetsdirektivet.

Ytterligare upplysningar: pia.kotro(at)gov.fi och eriika.melkas(at)gov.fi