Energieffektivitetsdirektivet och energieffektivitetslagen

Energieffektivitetsdirektivet (2012/27/EU) trädde i kraft den 4 december 2012. Det ersatte direktivet om energitjänster (2006/32/EG) och EU:s kraftvärmedirektiv, det s.k. CHP-direktivet (2004/8/EG).

Det reviderade energieffektivitetsdirektivet 2018/2002/EU trädde i kraft den 24 december 2018, och därmed också EU:s mål för energieffektivitet för 2030 och nya skyldigheter för att främja energieffektiviteten.

Energieffektivitetsdirektivet genomfördes genom energieffektivitetslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015. En lag om ändring av energieffektivitetslagen trädde i kraft vid ingången av 2017. Genom lagändringen genomfördes energieffektivitetsdirektivets bestämmelser om kraven på energieffektivitet för produkter, tjänster och byggnader som centralförvaltningsmyndigheter upphandlar och stärktes den offentliga sektorns roll som främjare av energieffektiva upphandlingar.

Genomförandet av det reviderade energieffektivitetsdirektivet förbereds av en energieffektivitetsarbetsgrupp som arbets- och näringsministeriet tillsatt 2018 och som dessutom har fem expertgrupper för olika sektorer. De lagar och förordningar som är nödvändiga för att följa direktivet ska sättas i kraft senast den 25 juni 2020. De lagar och förordningar som gäller mätning och fakturering av värme, kyla eller varmvatten för hushållsbruk enligt artikel 9–11a ska dock sättas i kraft senast den 25 oktober 2020.

 

Ytterligare information: eriika.melkas(at)gov.fi, pia.kotro(at)gov.fi