Anställningsskydd för tjänstgöringspliktiga

Arbetstagare har rätt att få ledigt från arbetet för att kunna fullgöra beväringstjänst eller civiltjänst. Den som förordnats till tjänstgöring ska när tjänstgöringen avslutas eller avbryts återtas i sitt tidigare arbete eller ett jämförbart arbete.

Lagen tryggar att arbetsavtals- och tjänsteförhållandena för arbetstagare som förordnats till försvarsuppgifter fortgår när dessa inte utan påföljd kan vägra att träda i tjänst. Tjänstgöringsformer är beväringstjänst och reservens repetitionsövningar i enlighet med värnpliktslagen samt civiltjänst och kompletterande tjänstgöring i enlighet med civiltjänstlagen. Anställningsskyddet för de tjänstgöringspliktiga omfattar också kvinnornas frivilliga militärtjänst och civilpersonals deltagande i krishantering.

Den som har förordnats till tjänstgöring ska lämna arbetsgivaren en utredning om förordnandet till tjänstgöring och om vid vilken tidpunkt tjänstgöringen börjar. Utredningen ska ges arbetsgivaren senast två månader innan tjänstgöringen inleds.

Arbetsgivaren får inte säga upp ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande på grund av tjänstgöringen. Uppsägningsskyddet börjar gälla från det ögonblick då arbetstagaren har lämnat arbetsgivaren utredningen om förordnandet till tjänstgöring. Uppsägningsskyddet är dock inte ovillkorligt. Arbetsgivaren får av ekonomiska och produktionsmässiga skäl säga upp arbetsavtalet med en arbetstagare som håller på att fullgöra sin tjänstgöring endast om arbetsgivarens verksamhet upphör eller avbryts.

Arbetsgivaren ska underrättas om återgången till arbetet

En arbetstagare som efter fullgjord tjänstgöring vill återgå till sitt tidigare arbete ska innan tjänstgöringen avslutas eller när tjänstgöringen avbrutits underrätta arbetsgivaren om sin avsikt att återgå till arbetet minst 14 kalenderdagar före den planerade återgången till arbetet.

Återgången till arbetet ska ske senast inom 14 dagar efter det att anmälan om återgång till arbetet har lämnats till arbetsgivaren. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också komma överens om någon annan tidpunkt.

Den som inkallats till reservövningar eller extra tjänstgöring ska återvända till arbetet omedelbart, då tjänstgöringen avslutats.

Återgången till arbetet ska ske senast inom 14 dagar efter det att anmälan om återgång till arbetet har lämnats till arbetsgivaren. Om arbetstagaren inte har underrättat arbetsgivaren om återgång till arbetet senast inom en månad från den tidpunkt då tjänstgöringen avslutades eller avbröts, får arbetsgivaren betrakta arbetsavtalet som hävt från nämnda tidpunkt.. Arbetsgivaren har rätt att ur värnpliktsregistret eller civiltjänstregistret få uppgift om tidpunkten när tjänstgöringen avslutas.

Ytterligare upplysningar

Broschyrer om arbetslagstiftning

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen

Lagberedning: Elli Nieminen, elli.nieminen(at)gov.fi, Katja Peltola, katja.peltola(at)gov.fi
​​​​​​​