Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen

Arbetsgruppen för främjande av sysselsättningen styr genomförandet av Marins regeringsprogrammet när det gäller främjande av sysselsättningen, frågor som rör arbetsmarknaden samt utveckling av arbetslagstiftningen. Ordförande för ministerarbetsgruppen är arbetsminister Tuula Haatainen.

Fyra underarbetsgrupper på trepartsbasis lyder under ministerarbetsgruppen från och med 18.8.2020. De bereder åtgärdsförslag för behandling i ministerarbetsgruppen i syfte att genomföra regeringsprogrammet.

Underarbetsgrupperna är:

  1. Arbetskraftspolitikens servicestruktur
  2. Tjänster, förmåner och delaktighet
  3. Lagstiftning
  4. Lokala avtal

Läs mer:

Ytterligare uppgifter:
Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 073