Nationell energi- och klimatplan

Finland lämnade in ett utkast om uppdateringen av den nationella integrerade energi- och klimatplanen (National Integrated Energy and Climate Plan, NECP) till Europeiska kommissionen den 30 juni 2023. I Finlands plan ingår de energi- och klimatpolitiska målen i statsminister Petteri Orpos regeringsprogram.

Utkastet till NECP-uppdatering innehåller Finlands nationella mål och tillhörande politiska åtgärder för att uppnå EU:s energi- och klimatmål för 2030. Energi- och klimatplanen tar upp alla fem dimensioner av EU:s energiunion: koldioxidsnål, energieffektivitet, energitrygghet, inre energimarknad, forskning, innovation och konkurrenskraft.

När det gäller politiska åtgärder baserar Finlands utkast till plan på den nationella Klimat- och energistrategin från 2022, den Klimatpolitiska planen på medellång sikt och Klimatplanen för markanvändningssektorn. Planen har också beaktat höjningen av EU:s klimat- och energipolitiska ambitioner och påskyndandet av övergången till ren energi genom effekterna av EU:s 55-paket och REPower-planen.

I Finlands energi- och klimatplan presenteras de beslutade politiska åtgärdernas effekt på utvecklingen av växthusgasutsläpp, förnybar energi och energieffektivitet fram till år 2040. Dessutom beskrivs i planen de planerade politiska åtgärdernas effekter på bland annat energisystemet, växthusgasutsläpp och de bidrag som uppnås genom sänkor. Planen bedömer också effekterna av politiska åtgärder på framtida investeringsbehov.

Den första nationella planen lämnades in till kommissionen 2019.

Finlands långsiktiga strategi för minskning av växthusgaser

Den långsiktiga strategin beskriver utsläppsminskningsscenarier och relaterade konsekvensbedömningar fram till 2050. De scenarier som utarbetats bygger på strävan att uppnå koldioxidneutralitet 2035. Utarbetandet av en nationell långsiktig strategi bygger på förordningen om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder.

Den strategi som utarbetats är inte en politisk politik och ger ingen presentation av vilka sektorer utsläppsminskningarna bör inriktas på. Regeringen skisserar fördelningen av utsläppsminskningar och politiska åtgärder (inklusive markanvändningssektorn) som helhet inom ramen för klimat- och energistrategin och den klimatpolitiska planen på medellång sikt.

Lägesrapporter

Finland överlämnar i enlighet med EU:s styrningsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999) vartannat år en rapport till kommissionen om läget vad gäller genomförandet av den integrerade nationella energi- och klimatplanen. Lägesrapporten täcker energiunionens alla fem dimensioner. Rapporteringen består av information och dokument som laddas upp i kommissionens elektroniska portaler Reportnet och ReportENER. Den senaste lägesrapporten överlämnades 15.3.2023.

 

Ytterligare upplysningar: petteri.kuuva(at)gov.fi, markku.kinnunen(at)gov.fi