Nationell energi och klimat plan

Finland lämnade sitt utkast till integrerad nationell energi- och klimatplan till Europeiska kommissionen den 20 december 2018. De slutliga planerna, som färdigställts utifrån kommissionens respons, ska lämnas till kommissionen före utgången av 2019. Kommissionen följer med hjälp av medlemsstaternas planer genomförandet av EU:s energi- och klimatmål för 2030.

Finlands nationella plan omfattar samtliga fem dimensioner av EU:s energiunion: att frångå användningen av kol (inbegripet förnybar energi), energieffektivitet, energitrygghet, den inre marknaden för energi samt forskning, innovationer och konkurrenskraft. I fråga om dessa fem dimensioner rapporterar Finland i sin plan målen för 2030 och de politiska åtgärderna för att uppnå målen.

 

Utkastet till plan baserar sig på den nationella energi- och klimatstrategin från år 2016 och på klimatplanen på medellång sikt från år 2017, men i utkastet har också beaktats de färskaste granskningarna om bl.a. utvecklingen på elmarknaden. Utkastet har beretts som tjänsteuppdrag i samarbete mellan olika ministerier.

Nationella strategin för låga utsläpp

En annan plan som förutsätts i EU:s förordning om styrningen av energiunionen är den långsiktiga strategin för låga utsläpp. Medlemsstaterna ska lämna sina nationella strategier som sträcker sig till 2050 till kommissionen senast den 1 januari 2020.

Kommission offentliggjorde den 28 november ett meddelande där visionen om en långsiktig strategi för låga utsläpp på EU-nivå beskrivs.

I meddelandet anges att strävan är att EU ska vara koldioxidneutral år 2050.

Finlands nationella energi- och klimatplan

 

Ytterligare upplysningar: petteri.kuuva(at)tem.fi, markku.kinnunen(at)tem.fi