Biodrivmedel

Biodrivmedel är vätskeformiga eller gasformiga bränslen som används inom trafik och transporter. Biodrivmedel är t.ex. bioetanol och biodiesel. Flytande biobränslen, t.ex. pyrolysolja, är flytande bränslen som tillverkas för att användas för andra ändamål än trafik och transporter (t.ex. uppvärmning). Biodrivmedel och flytande biobränslen framställs av biomassa.

Biodrivmedel och flytande biobränslen ska uppfylla EU:s hållbarhetskriterier. I lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013) föreskrivs om EU:s hållbarhetskriterier och om de förfaranden som tillämpas för att visa att kriterierna uppfylls.

Enligt lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport (446/2007) ska en skattskyldig distributör av drivmedel leverera biodrivmedel till konsumtion. Biodrivmedlens andel av det totala energiinnehållet i den sammanlagda mängd motorbensin, dieselolja och biodrivmedel som distributören levererat till konsumtion (distributionsskyldighet) ska stiga stadigt och nå 20 procent år 2020.

Biodrivmedel som framställts av sådant avfall och sådana restprodukter som definieras i lagen räknas dubbelt när uppfyllandet av målet beräknas. De biodrivmedel som inkluderas i distributionsskyldigheten ska uppfylla EU:s hållbarhetskriterier.

Riktlinjer för målen i fråga om biodrivmedel för tiden efter 2020 finns i den nationella energi- och klimatstrategin, som sträcker sig fram till 2030.   I november 2016 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (det s.k. RED II-direktivet). Syftet med direktivet är att skapa ett ramverk för främjandet av förnybar energi fram till 2030. Direktivförslaget behandlas nu i Europaparlamentet och rådet. Kommissionens förslag innehåller bestämmelser om biodrivmedel och hållbarhetskriterier för tiden efter 2020.

Ytterligare upplysningar: harri.haavisto(at)gov.fi