Främjande av likabehandling i arbetslivet

Arbetsgivaren är skyldig att främja likabehandling på arbetsplatsen. Skyldigheten gäller arbetsplatser av alla storlekar. Arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda ska enligt lagen utarbeta en plan för att främja likabehandling. De främjande åtgärderna och deras genomslagskraft ska dessutom behandlas i samråd med personalen eller dess företrädare.

Likabehandling på arbetsplatsen kan dessutom främjas genom positiv särbehandling av arbetstagargrupper som lider risk att bli diskriminerade.

Arbetsgivaren ska göra sådana ändamålsenliga och rimliga anpassningar som behövs i det enskilda fallet för att likabehandling för personer med funktionsnedsättning ska uppnås. Att försumma skyldigheterna är diskriminering. Om arbetsgivaren vägrar att göra anpassningar, ska arbetsgivaren på begäran utan dröjsmål lämna en skriftlig utredning om grunderna för sitt förfarande till en person med funktionsnedsättning.

Den som blivit utsatt för diskriminering eller repressalier ska yrka på gottgörelse genom att i tingsrätten väcka talan inom två år från det diskriminerande förfarandet eller överträdelsen av förbudet mot repressalier.

I anställningssituationer ska yrkandet dock framställas inom ett år från det att den förbigångna arbetssökanden har fått del av beslutet om vem som blivit vald.

Gärningens allvarlighetsgrad bedöms med beaktande av förseelsens art, omfattning och varaktighet. På gottgörelsens belopp inverkar också eventuell ersättning som med stöd av någon annan lag har dömts ut eller påförts på grund av samma kränkning av personen i fråga.

Arbetsavtalslagen

I arbetsavtalslagen förutsätts att arbetsgivaren ska bemöta arbetstagarna opartiskt. Opartiskt bemötande bör beaktas när arbetstagare tilldelas förmåner som grundar sig på anställningsförhållandet och när de påläggs skyldigheter. Arbetsgivaren får avvika från kravet om likabehandling endast om det med hänsyn till arbetstagarnas uppgifter och ställning finns motiverade skäl till detta. Förbudet mot diskriminering tillämpas vid anställning av arbetstagare, under anställningsförhållandet och när ett anställningsförhållande upphör.

I arbetsavtalslagen förbjuds dessutom att ofördelaktigare anställningsvillkor tillämpas på anställningsförhållanden för viss tid eller deltidsanställningar enbart på grund av arbetsavtalets giltighetstid eller arbetstidens längd, om det inte är motiverat av objektiva skäl.

Jämställdhetslagen

I jämställdhetslagen förpliktas arbetsgivare att främja jämställdheten i arbetslivet samt att förebygga diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck. I jämställdhetslagen förutsätts bl.a. att arbetsgivaren ska utarbeta en jämställdhetsplan som gäller lön och andra villkor i anställningsförhållandet, om arbetsgivaren regelbundet har minst 30 anställda i anställningsförhållande.

Ytterligare upplysningar:

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Seija Jalkanen, seija.jalkanen(at)gov.fi