Elmarknaden

Den finländska elmarknaden öppnades delvis för konkurrens genom den elmarknadslag som trädde i kraft 1995. Sedan hösten 1998 har alla elanvändare, dvs. också hushållen, kunnat konkurrensutsätta sin elanskaffning.

I Finland verkar cirka 75 elhandlare i detaljhandeln. Elmarknaden möjliggör också elproduktion hos elanvändarna och försäljning av deras överskottsel på elmarknaden. Hushållen håller alltså på att bli aktiva aktörer på elmarknaden.

Finland utgör en del av den nordiska partimarknaden för el som utöver de nordiska länderna dessutom omfattar baltiska länder. Cirka 70 procent av partihandeln med el sker via en elbörs som finns i Oslo. Elmarknaden håller på att utvidgas så att den kommer att omfattar hela Europa.

Frisläppandet av konkurrensen och åstadkommandet av en nordisk marknad har ökat effektiviteten och gett en miljöfördel, eftersom den nordiska vattenkraftskapaciteten effektivt kan tas i användning, och marknaden möjliggör också handeln med s.k. grön el.

EU:s inre marknad för el

Europeiska unionen har som mål att skapa en europeisk inre marknad för el. Den inre elmarknaden utgör en viktig del av EU:s energiunion och dess mål angående energiförsörjningstrygghet.

EU:s direktiv om den inre elmarknaden för el reglerar också i hög grad elmarknadslagstiftningen i Finland.  Harmoniseringen av EU:s inre marknad för el främjas utöver direktivet dessutom genom gemensamma nätregler.

Lagar och förordningar

På Energimyndighetens webbplats kan de viktigaste nationella bestämmelserna om energimarknaden laddas ner.

Ytterligare information: petteri.kuuva(at)gov.fi