Lagstiftning om offentlig upphandling

Finländska upphandlande enheter ska i sin upphandling utöver den nationella lagstiftningen och EU-direktiven även följa Världshandelsorganisationens s.k. GPA-avtal om offentlig upphandling.

Nationell lagstiftning

Upphandlingslagarna

Lag om offentlig upphandling och koncession (1397/2016)

Lag om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016)

Statsrådets redogörelse om reformen av upphandlingslagen

Nationell lagstiftning som hänför sig till offentlig upphandling

Centralisering av den statliga upphandlingen

Styrningen och utvecklingen av statsförvaltningens upphandlingsverksamhet hör till finansministeriets uppgifter. Enligt lagen om statsbudgeten beslutar finansministeriet om upphandlingar som inom statsförvaltningen konkurrensutsätts centraliserat.  Närmare bestämmelser om upphandling som sker centraliserat finns i finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen. Den centraliserade upphandlingen inom statsförvaltningen utförs av statens enhet för kollektiv upphandling Hansel Ab.

Språklagstiftningen

Tillämpningen av språklagen vid offentlig upphandling

Justitieministeriet har avgett ett utlåtande om tillämpningen av språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) vid offentlig upphandling.

Justitieministeriets utlåtande