Annorlunda anställningsvillkor för unga arbetstagare

Unga som inte har fyllt 18 år får inte utföra exakt samma arbeten och inte arbeta under samma anställningsvillkor som vuxna. Lagen om unga arbetstagare skyddar från alltför stor arbetsbelastning. Arbetet får inte

 • skada den ungas fysiska eller psykiska utveckling
 • innehålla uppgifter som kräver större ansvar än vad som är skäligt med beaktande av den ungas ålder 
 • kräva större ansträngning än vad som är skäligt med beaktande av den ungas krafter.

Lagen om unga arbetstagare tillämpas på arbete som en person under 18 år utför i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Lagens bestämmelser om säkerheten i arbetet och hälsoaspekter tillämpas också på övningsarbeten i skolan eller arbetspraktik som utförs av skolelever under 18 år.

I lagen finns bestämmelser om

 • förutsättningarna för att unga ska få anställas
 • den ordinarie arbetstiden för unga arbetstagare
 • den maximala arbetstiden
 • arbetstidens förläggning
 • vilotiderna för unga arbetstagare och säkerheten i arbetet
 • arbetsgivarens skyldighet att ge undervisning och handledning
 • specialskyldigheter som gäller särskilda skyddsåtgärder
 • anordnande av hälsoundersökningar.

På ungas arbete tillämpas också många andra lagar och förordningar. Mer information om dem hittas via länkarna.

För unga arbetstagare gäller samma löne- och semestervillkor som för andra arbetstagare.  I många branschers kollektivavtal ingår särskilda bestämmelser om lönen för unga arbetstagare, enligt vilka lönen för personer under 18 år är en viss andel av minimilönenivån för vuxna.

Det rekommenderas att alltid göra ett skriftligt arbetsavtal.

Mer information om ingående av arbetsavtal

Ytterligare information:

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Elli Nieminen, elli.nieminen(at)tem.fi