Annorlunda anställningsvillkor för unga arbetstagare

Unga som inte har fyllt 18 år får inte utföra exakt samma arbeten och inte arbeta under samma anställningsvillkor som vuxna. Lagen om unga arbetstagare skyddar från alltför stor arbetsbelastning. Arbetet får inte

 • skada den ungas fysiska eller psykiska utveckling
 • innehålla uppgifter som kräver större ansvar än vad som är skäligt med beaktande av den ungas ålder 
 • kräva större ansträngning än vad som är skäligt med beaktande av den ungas krafter.

Lagen om unga arbetstagare tillämpas på arbete som en person under 18 år utför i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Lagens bestämmelser om säkerheten i arbetet och hälsoaspekter tillämpas också på övningsarbeten i skolan eller arbetspraktik som utförs av skolelever under 18 år.

I lagen finns bestämmelser om

 • förutsättningarna för att unga ska få anställas
 • den ordinarie arbetstiden för unga arbetstagare
 • den maximala arbetstiden
 • arbetstidens förläggning
 • vilotiderna för unga arbetstagare och säkerheten i arbetet
 • arbetsgivarens skyldighet att ge undervisning och handledning
 • specialskyldigheter som gäller särskilda skyddsåtgärder
 • anordnande av hälsoundersökningar.

På ungas arbete tillämpas också många andra lagar och förordningar. Mer information om dem hittas via länkarna.

För unga arbetstagare gäller samma löne- och semestervillkor som för andra arbetstagare.  I många branschers kollektivavtal ingår särskilda bestämmelser om lönen för unga arbetstagare, enligt vilka lönen för personer under 18 år är en viss andel av minimilönenivån för vuxna.

Det rekommenderas att alltid göra ett skriftligt arbetsavtal.

Ett ordinarie anställningsförhållande kan ingås som 15-åring

En person som har fyllt 15 år och har slutfört den grundläggande utbildningens lärokursår får anställas i ordinarie arbete.

Personer under 15 år får arbeta enligt följande:

En person som har fyllt 14 år eller som under kalenderåret fyller 14 år får arbeta i lätt arbete

 • under skolornas ferier högst hälften av sin ferietid
 • under pågående skolarbete tillfälligt eller kortvarigt. 

En person som är 13 år eller yngre kan tillfälligt anställas för att arbeta som aktör eller assistent i konstnärliga eller kulturella föreställningar samt vid andra liknande evenemang.

Vem kan ingå ett arbetsavtal?

 • En person som har fyllt 15 år får själv ingå och också upphäva ett arbetsavtal.
 • När det gäller unga under 15 år kan vårdnadshavaren ingå arbetsavtal på den ungas vägnar eller ge den unga tillstånd att själv ingå avtalet.

Se också

Mer information om ingående av arbetsavtal

Ytterligare upplysningar:

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Katariina Jämsén, katariina.jamsen(at)gov.fi