Delegationen för förnyelse i regionerna

Statsrådet tillsatte den 17 december 2015 en delegation för förnyelse i regionerna (AUNE) vars mandatperiod varar regeringsperioden ut. Delegationen ska övergripande granska regionutvecklingen som helhet. Tidigare har det i anslutning till arbets- och näringsministeriet funnits en delegation för regional- och strukturpolitik i enlighet med lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten.

Delegation har till uppgift att

  • dra upp breda riktlinjer för de strategiska helheterna och finansieringen i anslutning till regionutvecklingen
  • dra upp riktlinjer för och samordna de olika förvaltningsområdenas åtgärder inom regionutvecklingen
  • dra upp riktlinjerna för det regionutvecklingsbeslut som ska upprättas för regeringsperioden samt övriga viktiga planer som gäller regionutvecklingen
  • följa upp och förutse regionernas utveckling och olika åtgärders verkningar.

Ordförande för delegationen är näringsminister Mika Lintilä. Till delegationens medlemmar hör kanslicheferna för kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och miljöministeriet samt vd:n för Finlands Kommunförbund.

I delegationen finns också representanter för landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna, regionförvaltningsverken samt de stora städerna. I delegationen finns också två representanter för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna.

Ytterligare information: tarja.reivonen(at)tem.fi