Delegationen för förnyelse i regionerna (AUNE)

Delegationen för förnyelse i regionerna är ett centralt nationellt organ med uppgift att samordna regionutvecklingen. Delegations arbete anknyter till andra råd, delegationer och expertgrupper som främjar regionutvecklingen inom olika delområden.

Delegationen för förnyelse i regionerna styr beredningen av det regionutvecklingsbeslut som ska upprättas för regeringsperioden och följer upp genomförandet av beslutet. Dessutom har delegationen till uppgift att samordna och följa den strategiska helheten när det gäller regionutvecklingen och dess verkningsfullhet, främja samarbetet mellan riksomfattande och regionala aktörer, förutse och följa upp regionutvecklingen och förmedla information om utvecklingsbehoven samt behandla centrala reformer i anslutning till regionutvecklingen.

Ordförande för delegationen är överdirektör Tiina Korhonen som representant för arbets- och näringsministeriet. I delegationen ingår för regionutvecklingen centrala representanter från ministerier, landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna, regionförvaltningsverken, städer och kommuner av olika storlek, centrala näringslivs- och arbetsmarknadsorganisationer, Finlands Kommunförbund, sametinget samt organisationerna för främjande av jämställdheten mellan könen. Delegationens mandatperiod löper ut vid utgången av regeringens mandatperiod.

Mer information: Petra Stenfors, petra.stenfors(at)gov.fi, Hanna-Mari Kuhmonen, hanna-mari.kuhmonen(at)gov.fi och Jaana Valkokallio, jaana.valkokallio(at)gov.fi