Ledningsgrupper

Ministeriets ledningsgrupp

Ministeriets ledningsgrupp biträder ministrarna vid beredningen av strategiska frågor och riktlinjer som berör ministeriet och förvaltningsområdet, samordningen av verksamheten samt vid beredningen av operativa ärenden som är av stor betydelse och principiell natur. Ledningsgruppen har till uppgift att sörja för styrningen av ministeriet och förvaltningsområdet, så att de uppsatta målen nås genom iakttagande av gemensamma strategier och verksamhetsprinciper.

Ledningsgruppen behandlar vittsyftande och principiellt viktiga mål, riktlinjer och utvecklingsprojekt som gäller ministeriets verksamhetsområde, strategibaserade frågor som gäller prognostisering samt analys av verksamhetsmiljön, ram- och budgetfrågor samt andra frågor som näringsministern, arbetsministern eller kanslichefen bestämmer.

Tjänstemannaledningsgruppen

Ministeriets tjänstemannaledningsgrupp bereder de ärenden som ska föreläggas ministeriets ledningsgrupp och kanslichefen för avgörande. Tjänstemannaledningsgruppen behandlar de centrala riktlinjer som påverkar och de planer som styr förvaltningsområdets och ministeriets verksamhet samt de resursramar som dessa förutsätter.

Ordförande för tjänstemannaledningsgruppen är kanslichefen. Medlemmar är understatssekreteraren, avdelningscheferna samt andra tjänstemän som kanslichefen förordnar särskilt.

ANM-koncernens ledningsgrupp

Koncernens ledningsgrupp har som mål att stärka ANM-koncernens gemensamma vision och likriktningen av koncernens verksamhet samt de gemensamma horisontella åtgärderna. Dessutom förmedlar den information och utgör ett diskussionsforum för den högsta ledningen inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Ordförande för ledningsgruppen är kanslichef. Till ledningsgruppen hör på grundval av sin ställning cheferna för ämbetsverken, inrättningarna och bolagen inom ANM-koncernen samt ANM:s avdelningschefer samt personer som ordföranden utser.

Ledningsgruppen för digitalisering

ANM:s ledningsgrupp för digitalisering biträder ledningen vid utarbetandet av riktlinjer och principer för digitaliseringen inom koncernen samt vid sammanjämkningen, samordningen och styrningen av betydelsefulla ändrings- och utvecklingsprojekt kring digitaliseringen inom förvaltningsområdet. Ledningsgruppens ordförande är understatssekreteraren.

NTM-centralernas ledningsgrupp

NTM-centralernas ledningsgrupp koordinerar, linjerar upp och samordnar NTM-centralernas verksamhet på tjänstemannanivå. Till ledningsgruppen hör kanslicheferna vid de ministerier som styr centralernas verksamhet samt ordföranden för NTM-centralernas överdirektörer. För styrningen av NTM-centralerna och utvecklingen av den gemensamma verksamheten har inrättats en förvaltningsövergripande beredningsgrupp för styrningen. De ärenden som behandlas där och som behöver en gemensam riktlinje förs till NTM-centralernas ledningsgrupp. Ordförande för ledningsgruppen är kanslichefen.