Arbetslagstiftning

I arbetslagstiftningen (linklist, se ytterligare upplysningar)  ingår bl.a.

 • arbetsavtalslagen,
 • arbetstidslagen,
 • semesterlagen,
 • diskrimineringslagen,
 • lagen om integritetsskydd i arbetslivet,
 • lagen om kollektivavtal,
 • lagen om alterneringsledighet (delvis social- och hälsovårdsministeriet, SHM),
 • lagen om studieledighet,
 • lönegarantilagen samt
 • lagstiftningen om medbestämmandesystemen för personalen, dvs. samarbete inom företagen, styrelserepresentation och personalfonder.

På delsidorna till sidan Arbetsavtal och anställningsförhållande beskrivs bl.a. den lagstiftning som berör

 • konkurrensförbudsavtal
 • unga arbetstagare,
 • utstationerade arbetstagare,
 • arbete till sjöss,
 • anställningsskydd för tjänstgöringspliktiga och
 • familjeledigheter.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för beredningen och utvecklingen av arbetslagstiftningen.

Arbetslagstiftningen bereds genom ett trepartssamarbete med arbetsgivarnas och arbetstagarnas intresseorganisationer. Arbetstagarnas arbetsvillkor bestäms förutom i arbetslagstiftningen bl.a. i kollektivavtalen för olika branscher.

Tillsynen över arbetslagstiftningen hör till stor del till arbetarskyddsmyndigheterna som arbetar inom ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverken (RFV) och som är underställda social- och hälsovårdsministeriet. Tillsynen över lagstiftningen om medbestämmandesystemen för personalen hör till samarbetsombudsmannen.

Arbets- och näringsministeriet deltar i beredningen av Europeiska unionens arbetslagstiftning och Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner (se ANM:s ILO-sidor). Ministeriet stöder och utvärderar med hjälp av undersökningar bl.a. beredningen och uppföljningen av arbetslagstiftningen.

Pågående projekter

Ytterligare upplysningar

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Nico Steiner, nico.steiner(at)gov.fi, Elli Nieminen, elli.nieminen(at)gov.fi, Anette Laiho, anette.laiho(at)gov.fi