Arbetslagstiftning

I arbetslagstiftningen ingår bl.a. arbetsavtalslagen, arbetstidslagen, semesterlagen, diskrimineringslagen, lagen om integritetsskydd i arbetslivet, lagen om kollektivavtal, lagen om alterneringsledighet (delvis social- och hälsovårdsministeriet, SHM), lagen om studieledighet, lönegarantilagen samt lagstiftningen om medbestämmandesystemen för personalen, dvs. samarbete inom företagen, styrelserepresentation och personalfonder.

På delsidorna till sidan Arbetsavtal och anställningsförhållande beskrivs bl.a. den lagstiftning som berör unga arbetstagare, utstationerade arbetstagare, arbete till sjöss, anställningsskydd för tjänstgöringspliktiga och familjeledigheter.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för beredningen och utvecklingen av arbetslagstiftningen.

Arbetslagstiftningen bereds genom ett trepartssamarbete med arbetsgivarnas och arbetstagarnas intresseorganisationer. Arbetstagarnas arbetsvillkor bestäms förutom i arbetslagstiftningen bl.a. i kollektivavtalen för olika branscher.

Tillsynen över arbetslagstiftningen hör till stor del till arbetarskyddsmyndigheterna som arbetar inom ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverken (RFV) och som är underställda social- och hälsovårdsministeriet. Tillsynen över lagstiftningen om medbestämmandesystemen för personalen hör till samarbetsombudsmannen.

Arbets- och näringsministeriet deltar i beredningen av Europeiska unionens arbetslagstiftning och Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner (se ANM:s ILO-sidor). Ministeriet stöder och utvärderar med hjälp av undersökningar bl.a. beredningen och uppföljningen av arbetslagstiftningen.

Projekter

Pågående arbetslagstiftningsprojekter

Meddelande osv:

  • Utredning: Löntagarnas organisationsgrad sjönk till under 60 procent 2017, 11.3.2019
  • Små arbetsgivares förhållanden ska beaktas vid bedömningen av om en personbaserad uppsägningsgrund är tillräcklig, 17.1.2019

Ytterligare information:
Uppdaterad arbetslagstiftning, finlex.fi
Broschyrerna över arbetslagstiftningen

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Tarja Kröger, tarja.kroger(at)tem.fi