Utredningar, värmemarknaden  

Enligt det 55 %-paket som Europeiska kommissionen publicerade i juli 2021 ska medlemsstaterna med vissa undantag fullgöra skyldigheten att öppna fjärrvärme- och kylnäten för tredje part. Dessutom ska fjärrvärme- och fjärrkylbolagens samarbete med såväl potentiella producenter av spillvärme som med stamnätsbolaget och distributionsnätsinnehavarna stärkas.

På grund av dessa omständigheter granskar arbets- och näringsministeriet alternativ och verksamhetssätt för att göra det möjligt att mer flexibelt ta hänsyn till förnybar värmeproduktion, spillvärme, utnyttjandet av flexibilitet i efterfrågan och integrationen av olika energisystem på marknaden för fjärrvärme. Utgångspunkten för granskningen är också att utreda huruvida Finland också i fortsättningen uppfyller kraven i EU-lagstiftningen på att kunderna ska kunna erbjudas klimatneutral fjärrvärme före 2030.

Arbets- och näringsministeriet utredde kostnadseffektiva alternativ och tillvägagångssätt för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för fjärrvärme samt för att öka andelen förnybar och annan utsläppsfri energi och spillvärme i fjärrvärmenätet.

Energieffektivitetsdirektivet (EED) (EU) 2023/1791 slår fast att högeffektiv kraftvärme samt effektiv fjärrvärme och fjärrkyla har stor potential att spara primärenergi i unionen. Medlemsstaterna bör genomföra en heltäckande bedömning av potentialen för högeffektiv kraftvärme samt effektiv fjärrvärme och fjärrkyla. Bedömming ska vara klar sommaren 2024.

Ytterligare upplysningar: paivi.laitila(at)gov.fi och pia.kotro(at)gov.fi