Posiva är först i världen med att ansöka om drifttillstånd för en slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle

Posiva Oy lämnade statsrådet den 30 december 2021 en ansökan om drifttillstånd enligt kärnenergilagen för den inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle som håller på att byggas på Olkiluoto i Euraåminne. Posiva har förberett sig på slutförvaring av använt kärnbränslet i över 40 års tid. Företagets inkapslingsanläggning ligger på markytan och slutförvaringsanläggningen med dess slutförvaringsutrymmen på cirka 400–430 meters djup i berggrunden. Företaget söker drifttillstånd från mars 2024 till utgången av 2070.

Enligt ansökan kommer största delen av det använda kärnbränsle som ska slutförvaras under perioden 2024–2070 från ägarna till Posiva, det vill säga Industrins Kraft Abp:s kärnkraftverk i Olkiluoto och Fortum Power and Heat Oy:s kärnkraftverk i Lovisa. Inkapslings- och slutförvaringsanläggningen planeras vara i drift ungefär fram till 2120-talet då man uppskattar att allt det använda kärnbränsle som uppkommer vid ägarnas anläggningar har deponerats.

Utlåtanden och åsikter om ansökan om drifttillstånd kan lämnas under tiden 8.2.–15.9.2022 på webbplatsen utlåtande.fi, per e-post [email protected] eller per brev till arbets- och näringsministeriets registratorskontor. Registratorskontorets adress är Arbets- och näringsministeriets registratorskontor, PB 32, 00023 Statsrådet. Besöksadress är Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors.

I utlåtandena ska hänvisas till ärendets diarienummer VN/34352/2021. Utlåtandena och åsikterna publiceras på arbets- och näringsministeriets webbplats och de beaktas i beslutet om drifttillstånd. Ministeriets dataskyddsbeskrivningar finns tillgängliga på adressen tem.fi/sv/dataskydd.

Arbets- och näringsministeriet begär Strålsäkerhetscentralen (STUK) om ett utlåtande om säkerheten hos inkapslings- och slutförvaringsanläggningen. STUK granskar att inkapslings- och slutförvaringsanläggningen har byggts enligt planerna, att kärnanläggningskomplexet kan drivas på ett säkert sätt och att personalen vid komplexet har utbildats för en säker drift av anläggningen. Driften och underhållet av inkapslings- och slutförvaringsanläggningen övervakas under hela drifttiden. En bedömning av säkerheten på lång sikt är en väsentlig del av det utlåtande som STUK ska ge.

Ytterligare information: Linda Kumpula, Juho Korteniemi

Kungörelse och begäran om utlåtande