Regionutveckling är samarbete

Regionutveckling är sådan sektorsövergripande verksamhet på flera nivåer för att utveckla välfärden i de olika regionerna i landet som bygger på samverkan mellan ministerierna, landskapen, kommunerna och andra aktörer. I regionutvecklingen granskas förvaltningsområdenas och landskapens mål och åtgärder som en helhet både ur det riksomfattande perspektivet och ur regionernas synvinkel. Detta inbegriper både särskilda åtgärder och resurser för regionutveckling och ett perspektiv på att det samhälleliga beslutsfattandet (inom olika sektorer) har effekter på regionutvecklingen.

Statsrådets regionutvecklingsbeslut är en gemensam strategi för regionutveckling under en regeringsperiod. Regionutvecklingsbeslutet innehåller i överensstämmelse med regeringsprogrammet statens samordnade mål för regionutvecklingen och ministerierna förbinder sig till målen. Regionutvecklingsbeslutet bereds i samarbete med ministerier, regioner och andra partner. Den viktigaste uppgiften för myndigheter med ansvar för regionutveckling är att skapa förutsättningar för detta samarbete och att finna en gemensam vilja.

Arbets- och näringsministeriet svarar för regionutvecklingen och samordningen i samband med den.

Landskapsförbunden är regionutvecklingsmyndigheter i landskapen. Närings-, trafik- och miljöcentralerna främjar för sin del den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter i regionerna.

Målen för regionutvecklingen, myndigheternas uppgifter och program inom regionutvecklingen har fastställts i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014).

Ytterligare upplysningar: tapani.mattila(at)gov.fi, mikko.harkonen(at)gov.fi

Projekt: Reform av lagstiftningen om regionutveckling och Europeiska unionens fonder för regional- och strukturpolitik (TEM035:00/2019)

Regionutvecklingssystemet och NTM/RFV-styrningen

Bilden om regionutvecklingssystemet, fölklaringen finns på sidan