Regionutveckling är samarbete

Regionutveckling är sådan sektorsövergripande verksamhet på flera nivåer som grundar sig på växelverkan mellan staten, landskapsförbunden, kommunerna och andra aktörer utifrån nationella och olika regionala starka sidor och behov. Målet för regionutvecklingen är att i regionerna främja hållbar utveckling, tillväxt och konkurrenskraft, invånarnas välfärd och livsmiljöns kvalitet. 

I regionutvecklingen granskas förvaltningsområdenas och landskapens mål och åtgärder som en helhet både ur det riksomfattande perspektivet och ur regionernas synvinkel. Detta inbegriper både särskilda åtgärder och resurser för regionutveckling och ett perspektiv på att det samhälleliga beslutsfattandet (inom olika sektorer) har effekter på regionutvecklingen. Den viktigaste uppgiften för myndigheter med ansvar för regionutveckling är att skapa förutsättningar för samarbete mellan aktörer och att finna en gemensam vilja.

Statsrådet beslutar för varje regeringsperiod om de riksomfattande prioriteringarna i regionut-vecklingen (regionutvecklingsbeslut). Genom regionutvecklingsbeslutet styrs regionutvecklingen inom de olika förvaltningsområdena och landskapsförbunden och samordningen av åtgärderna. Regionutvecklingsbeslutet bereds i samarbete med ministerier, regioner och andra partner.

Arbets- och näringsministeriet svarar för regionutvecklingen och samordnar planeringen, genomförandet och uppföljningen av regionutvecklingen som helhet.  Regionutvecklingsbeslutet bereds i samarbete med ministerier, regioner och andra partner. 

Landskapsförbunden är regionutvecklingsmyndigheter i landskapen. Närings-, trafik- och miljöcentralerna främjar för sin del den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter i regionerna.

Målen för regionutvecklingen, myndigheternas uppgifter och program inom regionutvecklingen har fastställts i lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021).

Ytterligare upplysningar: Petra Stenfors, petra.stenfors(at)gov.fi och Hanna-Maria Urjankangas, hanna-maria.urjankangas(at)gov.fi