Utredningar och försök som gäller identifiering av kunnande

Arbetsgruppen för identifiering av kunnande har i sin halvtidsrapport föreslagit utredningar och försök för att hitta nya sätt att främja förfaranden och verktyg för identifiering av kunnande som förvärvats annanstans än inom examensutbildning. Utredningarna och försöken finansieras genom EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) och genomförs i huvudsak som offentlig upphandling. 

Utredning om god praxis för identifiering av kunnande

Utredningen om god praxis för identifiering av kunnande genomförs av en grupp som består av Demos Helsinki Oy, Innolink Research Oy och Tieke Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf. 

Rapport (mars 2024). (på finska)

Viktiga målsättningar för utredningen:

  • Kartlägga de metoder, verktyg och förfaranden för identifiering av kunnande som står till buds för personer i arbetsför ålder i olika miljöer, särskilt på arbetsplatser.
  • Utreda vilka brister det finns i utbudet för personer i arbetsför ålder och hur väl verktygen, metoderna och praxis tjänar individer i arbetsför ålder som befinner sig i olika situationer.
  • Bedöma hur väl de kartlagda metoder, verktyg och förfaranden för identifiering av kunnande som används på arbetsplatserna lämpar sig för att identifiera kunnandet i förhållande till arbetslivets föränderliga behov av kompetens.
  • Utreda var en vuxen i arbete får karriärvägledningstjänster och hur identifieringen av kunnandet stöds i dessa tjänster med hjälp av handledning.
  • Utreda centrala metoder för hur fungerande praxis för identifiering av kunnande och karriärvägledning på arbetsplatserna kan spridas till mer omfattande användning.
  • Samla in förslag från olika aktörer om olika sätt för individer att förbättra sina färdigheter att upptäcka, formulera och synliggöra sitt kunnande i olika livsskeden.
  • Utreda vilka färdigheter och vilket kunnande individerna har för att upptäcka, formulera och synliggöra sitt mångsidiga kunnande.

Mer information om utredningen finns på TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf:s webbplats (på finska)

Försök

Arbetsgruppen föreslår i sin halvtidsrapport försök för att utveckla identifieringen av kunnande som uppkommit utanför utbildningssystemet i Finland. Försöken inleds under 2023 och resultat fås före utgången av 2024.

Försök att främja identifiering av kunnande i små och medelstora företag

Syftet med försöken är att hitta praxis, metoder och verktyg som lämpar sig för små och medelstora företags vardagliga verksamhet och som kan utnyttjas i stor utsträckning för att identifiera personalens kunnande, dvs. som hjälp att upptäcka, formulera och synliggöra kunnandet.

Discovery Street Oy, Sosiaalipalvelu Ote sr och Hyria Business Institute Oy har valts ut för att genomföra försöken.

Modell för identifiering av kunnande för invandrare som står utanför arbetskraften

Syftet med försöken är att i praktiken testa en modell för identifiering av kunnande på invandrare som står utanför arbetskraften och/eller som inte omfattas av integrationstjänsterna. Ett ytterligare mål är att utifrån tidigare erfarenheter av den modell som testas och andra modeller för identifiering av kunnande skapa ett förslag till en modell för identifiering av målgruppens kunnande som kan utnyttjas i stor utsträckning. Med hjälp av identifieringen av kunnandet synliggörs kunnandet för invandraren själv, arbetsgivare, utbildningsanordnare och andra serviceanordnare samt myndigheter som är verksamma inom integrations- och sysselsättningstjänster för invandrare.

Hyria Business Institute Oy, Spring House Oy och Oy Axxell Utbildning Ab har valts ut för att genomföra försöken.

Utveckling av karriärhandledarnas färdigheter att identifiera kunnande

Karriärhandledarnas färdigheter att identifiera kunnande utvecklas i ett projekt där en eOppiva digital träning ska produceras. Träningen är publicerad på finska och på svenska. 

Enkät om karriärhandledares behov av kunnande i fråga om identifiering av kunnande (på finska)

Kompetensmärken för cirkulär ekonomi

AFRY Finland Oy Ab, TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf:s och Yrkehögskola i Turku har valts ut för att genomföra projekten. 

Ytterligare information:
Jenni Larjomaa, specialsakkunnig, tfn 029 504 7028, [email protected]