Tryggande av för medborgarna viktiga ekonomiska tjänster med offentliga medel

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI)

Om marknaden fungerar bristfälligt, men myndigheterna vill säkerställa att medborgarna under alla förhållanden har tillgång till en viktig tjänst, kan man på vissa villkor tillämpa de regler om statligt stöd som gäller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, SGEI.

Den allmänt använda förkortningen SGEI kommer från den engelska termen Services of General Economic Interest. Det går inte att trygga vilken tjänst som helst genom SGEI-regleringen, utan det måste vara fråga om en tjänst som är viktig för medborgarna eller en tjänst som är betydande för att samhället ska fungera.

Tryggandet av en tjänst sker i praktiken genom att ett företag ges i uppdrag att producera en viss specifik tjänst.  Detta förutsätter ofta att tjänsteproduktionen finansieras genom offentliga medel som kompensation för företagets förpliktelse att producera den offentliga tjänsten.

Vad bör observeras?

När en myndighet överväger tillämpningsmöjligheterna för SGEI-reglerna ska åtminstone följande faktorer beaktas:

a) Kartläggning av marknadsläget – fungerar marknaden bristfälligt?

Hur har marknadens funktion i praktiken kartlagts?  Klarar marknaden av att producera tjänsten i fråga till ett skäligt pris och samtidigt trygga en god kvalitet och regional och kontinuerlig tillgång till tjänsten?

b) Val av förfarande i samband med val av tjänsteproducent

Om arrangemanget stämmer in på upphandlingslagens definition av ett upphandlingskontrakt eller en tjänstekoncession, ska upphandlingslagens bestämmelser tillämpas på valet av tjänsteproducent.  Om arrangemanget uppfyller kriterierna för understöd, behöver tjänsteproducenten inte väljas enligt upphandlingslagens förfarande.

c) Beaktande av EU:s reglering om statligt stöd vid upprättandet av ett skriftligt uppdrag, bestämning av ersättning, övervakning och uppföljning

De EU-regler om statligt stöd som gäller SGEI finns på webbplatsen för kommissionens generaldirektorat för konkurrens.

d) Iakttagande av insynsskyldigheterna

Vid tillämpning av kommissionens SGEI-beslut måste man även iaktta de tillhörande skyldigheterna i fråga om insyn, dvs. kraven på särredovisning.  I övriga SGEI-situationer ska bestämmelserna i lagen om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet (19/2003), den s.k. insynslagen, beaktas.

Ytterligare upplysningar: elisa.fagerstrom(at)gov.fi och samuli.miettinen(at)gov.fi