Energieffektivitet

Ett centralt mål med ökad energieffektivitet är att minska utsläppen av växthusgaser på ett kostnadseffektivt sätt. Utöver stävjandet av klimatförändringen finns det också andra viktiga skäl till att spara energi. Sådana är att trygga energitillförseln, minska behovet av importerad energi, minska energikostnaderna och öka resurseffektiviteten samt andra miljöskäl såsom miljö- och luft-vård. Energisparandet bidrar också till att öka andelen förnybar energi.

Samproduktionen av el och värme, omfattningen av frivilliga energieffektivitetsavtal och ett systematiskt genomförande av energibesiktningar är bra exempel på resultatbringande energisparåtgärder i Finland. 

Finland är bland de ledande länderna i världen i fråga om många energisparåtgärder och effektiviteten i energianvändningen. Detta har uppnåtts genom kostnadseffektiva lösningar och ett system med energieffektivitetsavtal på frivillig basis. 

Arbets- och näringsministeriet

Arbets- och näringsministeriet representerar Finland i de frågor som gäller energieffektivitet i både EU och i andra internationella samarbetssammanhang.

Arbets- och näringsministeriet (ANM) samordnar den nationella politiken för energieffektivitet, vilket innebär att man aktivt följer med utvecklingen inom sektorn.

Energimyndigheten

Energimyndigheten sköter verkställighetsuppgifter i anslutning till främjandet av energieffektiviteten. Till uppgifterna hör energieffektivitetsavtal, energibesiktningar, konsumentrådgivning i energifrågor och information till konsumenter samt ekodesign för och energimärkning av produkter.

Motiva Oy

Motiva Oy är ett bolag som ägs av staten. Bolaget utför konkret arbete för främjande av energisparandet och en ökad användning av förnybara energikällor.

Ytterligare upplysningar: pia.kotro(at)gov.fi och juhani.tirkkonen(at)gov.fi