Forskningsreaktorn (FiR 1) stängdes av sommaren 2015

Forskningsreaktorn FiR 1 i Otnäs i Esbo var Finlands första kärnreaktor. Den togs i drift år 1962. Den har använts för strålbehandling, forskning, utbildning och isotopproduktion. Reaktorns termiska effekt är 250 kW.

Teknologiska forskningscentralen VTT beslutade 2012 att avveckla forskningsreaktorn. Som ett led i avvecklingen har ett förfarande för miljökonsekvensbedömning genomförts 2013-2015. VTT stängde av reaktorn sommaren 2015.

Det egentliga tillståndet för avveckling av reaktorn erhålls genom ansökan om ändring av drifttillståndet.

Ytterligare upplysningar: linda.kumpula(at)tem.fi