Avvecklingen av forskningsreaktorn FiR 1 inleddes i juni 2023

Avvecklingen av forskningsreaktorn FiR 1 vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab i Otnäs, Esbo, inleddes i juni 2023.
 
I juni 2021 beviljade statsrådet VTT tillstånd enligt 20 § i kärnenergilagen att avveckla och nedmontera forskningsreaktorn. I drifttillståndet fastställs villkoren för avveckling och nedmontering av forskningsreaktorn. Efter nedmonteringen frigörs forskningsreaktorns anläggningar för annan användning. Forskningsreaktorn är den första kärnanläggning som avvecklas i Finland. Det tillståndet finns på de finska sidorna.

Avvecklingen och nedmonteringen av forskningsreaktorn har förberetts under en lång tidsperiod. Tillståndsansökan föregicks av ett miljökonsekvensbedömningen som VTT genomförde åren 2013-2015 och som omfattade ett program för miljökonsekvensbedömningen (MKB-programmet) och en konsekvensbeskrivningen (MKB-beskrivningen) i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994). MKB-programmet är den projektansvariges plan för bedömning av projektets miljökonsekvenser och organisering av medverkan. MKB-beskrivningen är ett dokument som innehåller uppgifterna om projektet och dess alternativ samt en enhetlig bedömning av deras konsekvenser för miljön. Arbets- och näringsministeriet gav i egenskap av kontaktmyndighet sina utlåtanden om MKB-programmet 2014 och om MKB-beskrivningen 2015. De dokument som rör förfarandet för miljökonsekvensbedömning finns tillgängliga på de finska sidorna.

VTT har ett avtal med Fortum Power and Heat Oy om att slutdeponera VTTs avfall som uppstår under avvecklingen av forskningsreaktorn FiR 1 i slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt avfall i Lovisa kraftverk. VTT returnerade det använda kärnbränslet från forskningsreaktorn till USA mellan 2020 och 2021.

VTTs forskningsreaktor FiR 1 var den första kärnreaktorn i Finland. Forskningsreaktorn hade en termisk effekt på 250 kW. VTT stängde av reaktorn sommaren 2015. Forskningsreaktorn togs i drift 1962 och användes för strålbehandling, forskning, undervisning och isotopproduktion.

Ytterligare upplysningar: linda.kumpula(at)gov.fi