Forskningsreaktorn (FiR 1) stängdes av sommaren 2015

Forskningsreaktorn i Otnäs i Esbo var Finlands första kärnreaktor. Den togs i bruk 1962. Den har använts för strålbehandling, forskning, undervisning och isotopproduktion. Dess termiska effekt var 250 kW.

Drifttillståndet för forskningsreaktorn FiR 1 förnyades år 2011 och skulle ha varit i kraft till 2023. Teknologiska forskningscentralen VTT Ab beslutade dock 2012 att avveckla forskningsreaktorn. Förfarandet för bedömning av miljökonsekvenserna av avvecklingen genomfördes 2013–2015. VTT stängde av reaktorn sommaren 2015. 

Statsrådet beviljade i juni 2021 VTT tillstånd enligt 20 § i kärnenergilagen att avveckla och nedmontera forskningsreaktorn. I drifttillståndet fastställs villkoren för avveckling och nedmontering av forskningsreaktorn.

Ytterligare upplysningar: linda.kumpula(at)gov.fi