Främjande av den positiva strukturomvandlingen

Med positiv strukturomvandling avses en situation där näringsstrukturen och sysselsättningen inom en region förändras snabbt, när ett företag grundar en ny produktionsenhet eller annars skapar många nya arbetstillfällen. De goda nyheterna inom en sektor ger stimulans för näringslivet i hela regionen, vilket i sin tur resulterar i tillväxt också inom andra sektorer och på andra håll i Finland.

Den positiva strukturomvandlingen startade i Sydvästra Finland, men de goda tillväxtutsikterna och utmaningarna att hitta arbetskraft sprider sig över hela Finland. Företag som är verksamma i en global miljö kräver goda verksamhetsförutsättningar och kompetent arbetskraft. Främjandet av den positiva strukturomvandlingen förutsätter förutom snabba och effektiva åtgärder på kort sikt även långsiktiga förändringar.

Arbets- och näringsministeriet bjöd in den 4 april 2017 styrelseordföranden för East Office of Finnish Industries Oy, före detta statsministern Esko Aho, med uppgift att utreda vilken slags verksamhetsmodell och vilka praktiska lösningar som behövs för att den positiva strukturomvandlingen ska kunna främjas.

Utredningsarbetet är färdigt och överlämnades till näringsminister Mika Lintilä den 24 augusti 2017.

Utifrån utredningen startades ett pilotprojekt med en förvaltningsövergripande samarbetsprocess mellan staten och regionen som syftar till att utnyttja tillväxtpotentialen. I broavtalet förbinder sig staten (ANM, FM, MM, UKM, KM) och Sydvästra Finland (Egentliga Finland och Satakunta) att, i den mån det är möjligt, främja tillvaratagandet av möjligheten till tillväxt. Det baserar sig på samarbete mellan aktörerna och en granskning av läget och åtgärderna i regionen via flera förvaltningsområden och två landskap. I och med broavtalet sammanslås regionens egna och nationella åtgärder särskilt i fråga om tillgången på arbetskraft, FoU-plattformarna, utbildningen och kunskapsbasen. Också förmågan att locka internationella experter till regionen är en del av processen. Dessutom betraktas tillgängligheten, boendemöjligheterna och kännedomen om regionen som tillväxtfaktorer. Särskild vikt fästs vid kortsiktiga åtgärder som inleds och genomförs under 2017–2019.

Regeringen beslutade vid budgetmanglingen hösten 2018 att utvidga broavtalsmodellen från Sydvästra Finland även till andra regioner som lider störst brist på arbetskraft. De regioner som statis-tiskt sett har de största rekryteringsproblemen är Kajanaland, Birkaland och Norra Savolax. Re-gionerna i fråga ansåg också själva att modellen med broavtal är behövlig och därför upprättades nya broavtal mellan staten och regionerna Kajanaland, Birkaland och Norra Savolax.

Arbets- och näringsministeriet beställde en utredning av MDI i maj 2020. I den utvärderades broavtalsmodellen, avtalsprocessen och avtalens konsekvenser. Ytterligare innehöll utredningen förslag till utveckling av broavtalsmodellen samt kriterier för valet av nya regioner. För utvärderingen samlades erfarenheter och iakttagelser från alla broavtalsregioner. Undersökningsmetoderna var materialanalys, expertintervjuer och enkäter till regionernas och statsförvaltningens representanter. En statistisk analys av broavtalsprocessens konsekvenser gjordes endast i Sydvästra Finland eftersom avtalsprocessen ännu pågår i andra regioner. Mot slutet av undersökningen ordnades en workshop för de olika aktörerna. Undersökningen blev klar i slutet av september och som ett resultat av den föreslogs fem praktiska åtgärder för att utveckla broavtalsprocessen.

Utredning: Utvärdering av broavtalsmodellen (på finska)

Pressmeddelande: https://tem.fi/-/selvitys-valtion-ja-alueiden-valisilla-siltasopimuksilla-myonteisia-vaikutuksia-alueiden-kehittamiseen-?languageId=sv_SE

Ytterligare information: [email protected]