Positiv strukturomvandling

Med positiv strukturomvandling avses en företagsinvestering som inleds i regionen och som för att lyckas kräver ett nära samarbete mellan olika aktörer i regionen och det företag som gör investeringen. Det av-görande är företagets etablering i regionen, tillgången på arbetskraft, lockandet av kompetent arbetskraft till regionen, områdets tillgänglighet samt etableringen av arbetskraft i regionen eller dess närmaste kommuner. Samarbetsgruppen sammankallas av närings-, trafik- och miljöcentralen. I samarbetsgruppen deltar arbets- och näringsbyrån, kommunerna/städerna i regionen, utvecklingsbolaget i regionen, en representant för läroanstalterna, landskapsförbundet samt representanter för bolaget/bolagen.

Prognostisering är en viktig faktor också i positiva strukturomvandlingar för att säkerställa tillgången på kompetent arbetskraft och regionens tillgänglighet. För att investeringarna ska kunna genomföras måste man arbeta för positiva strukturomvandlingar och investeringar i alla regioner i Finland och inom flera branscher. 

Under de senaste åren har batteribranschen stärkts genom nya aktörer och omfattande investeringar. Finlands förutsättningar att skapa en konkurrenskraftig och hållbar batteriindustri har kartlagts i statsrå-dets nationella batteristrategi (fram till 2025). För att nå målen i den nationella batteristrategin krävs det att kompetensen ökar och utökas. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Skols) håller på att upphandla utbildning med anknytning till batteriindustrins värdekedja. Genom utbildningarna stärks kompetensen särskilt inom fokusområdena i den nationella batteristrategin när det gäller början och slutet av värdekedjan, produktions- och processteknik samt underhåll. 

Genom utbildningarna svarar man på den efterfrågan på kompetenstjänster och det utbildningsbehov som beror på den positiva strukturomvandlingen på arbetsmarknaden och som det nuvarande utbild-ningssystemet inte erbjuder färdiga utbildningar för.

Vätgas spelar en central roll i den gröna omställningen. Arbets- och näringsministeriet publicerade klimat- och energistrategin, Klimatneutralt Finland 2035 i juni. Finland har fått och håller på att få betydande investeringar i vätgas under de närmaste åren. 

Publikation: Klimatneutralt Finland 2035

Broavtal – en förvaltningsövergripande samarbetsprocess 

Ett broavtal baserar sig på samarbete mellan aktörerna och en granskning av läget och åtgärderna i reg-ionen via flera förvaltningsområden och två landskap. I och med broavtalet sammanslås regionens egna och nationella åtgärder särskilt i fråga om tillgången på arbetskraft, FoU-plattformarna, utbildningen och kunskapsbasen. Också lockandet av internationella experter till regionen är en del av processen. Dessu-tom betraktas tillgängligheten, boendemöjligheterna och kännedomen om regionen som tillväxtfaktorer. 

Arbets- och näringsministeriet beställde en utredning i maj 2020. I den utvärderades broavtalsmodellen, avtalsprocessen och avtalens konsekvenser. Ytterligare innehöll utredningen förslag till utveckling av bro-avtalsmodellen samt kriterier för valet av nya regioner. För utvärderingen samlades erfarenheter och iakttagelser från alla broavtalsregioner. Undersökningsmetoderna var materialanalys, expertintervjuer och enkäter till regionernas och statsförvaltningens representanter. För närvarande tillämpas inga broavtal.  

Utredning: Broavtalen mellan staten och regionerna har positiva effekter för regionutvecklingen

Ytterligare information: [email protected]