Ett sammandrag av åtgärdsförslagen från underarbetsgrupperna för främjande av sysselsättningen, januari 2020

 

Obs! Innehållet på denna sida uppdateras inte längre.​​​​​​  

Marins regering fick vid aftonskolan i januari 2020 en bedömning av hur arbetet framskrider i arbetsgrupperna på trepartsbasis. Underarbetsgruppernas åtgärdsförslag kan delas in i sju helheter: kommunala sysselsättningsförsök, reform av systemet med lönesubvention, stöd för individuell jobbsökning, genomförande av programmet för arbetsförmåga, förbättring av matchningen mellan kompetens och arbetsmarknaden, arbetskraftsinvandring och integration samt arbetslagstiftning och lokala avtal.

Kommunala sysselsättningsförsök

Målet med försöken är att förbättra möjligheterna att finna sysselsättning och få vägledning i utbildning särskilt för dem som varit arbetslösa en längre tid eller som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Genom försöken söker man också nya lösningar på tillgången till kompetent arbetskraft.

I försöken utvecklas sådana sysselsättningsfrämjande tjänster och servicemodeller som gör att man på ett effektivt sätt kan identifiera och lösa kundernas individuella servicebehov, hinder för sysselsättning samt utvecklingsbehov i fråga om kompetens och arbets- och funktionsförmåga. Försöken genomförs genom att statens och kommunernas resurser samordnas.

Till försöken hänvisas inom försöksområdena alla arbetssökande under 30 år och alla invandrare som är antingen arbetslösa eller deltar i arbetskraftsservice. Därtill hänvisas till försöken inom försöksområdena arbetssökande som är arbetslösa eller deltar i arbetskraftsservice och som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Ansvarigt ministerium: ANM

Reform av systemet med lönesubvention

Systemet med lönesubvention ska reformeras och användningen av lönesubvention vid företag ökas i betydande grad. För att utveckla lönesubventionen vidtas snabba åtgärder för att öka användningen av lönesubvention och en totalreform av lönesubventionen.

Målet med totalreformen är att förenkla och snabba upp processen med lönesubvention och minska byråkratin för arbetsgivare. Identifiering av kompetensbehov, utveckling av kompetensen och övriga tjänster kopplas närmare så att de blir en del av lönesubventionen.

Ansvarigt ministerium: ANM

Stöd av individuell jobbsökning

Serviceprocessen för arbetssökande och påföljderna i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa ses över. Målet är att tjänster som beaktar en arbetstagares behov och effektiv jobbsökning inleds så snart som möjligt efter att han eller hon har anmält sig som arbetssökande. Tjänster som är avsedda för den arbetssökande och den avtalade skyldigheten att söka jobb ska bygga på en personlig sysselsättningsplan i modellen.

Ansvarigt ministerium: ANM

Programmet för arbetsförmåga för partiellt arbetsföra

I programmet för arbetsförmåga genomförs åtgärder för att identifiera arbetsförmåga samt styra partiellt arbetsföra arbetssökande till sådana tjänster som de behöver. För genomförandet av programmet för arbetsförmåga reserverades 33 miljoner euro vid budgetförhandlingarna för åren 2020–2022.

Våren 2020 inleds ett försök där en helhet av tjänster för arbetsförmåga skapas i den framtida social- och hälsocentralen, samt ett program där partiellt arbetsföra sysselsätts genom kriterier som ställs på offentlig upphandling.

Arbets- och näringstjänsterna utvecklas bland annat genom att antalet samordnare för arbetsförmågan vid arbets- och näringsbyråerna ökas.

Ansvarigt ministerium: SHM, ANM

Matchningsproblem i fråga om kompetens

Åtgärder bereds genom vilka arbetstagarnas kompetens och kompetensbehov samt hinder för sysselsättning identifieras tidigare och bättre. Dessutom utvecklas vägledning för utbildning, arbete och tjänster med beaktande av arbetstagarnas individuella behov. Arbets- och näringsministeriet införskaffar ett digitalt verktyg för kartläggning av kompetensen för arbets- och näringsförvaltningens sakkunniga och kunder.

En riksomfattande modell bereds för prognostisering av kompetensen och arbetsgivarnas kompetensbehov. Prognostiseringsinformationen används bland annat för inriktning av utbildningen.

Ansvarigt ministerium: ANM, UKM

Arbetskraftsinvandring och integration

Som en del av främjandet av arbetskraftsinvandringen fortsätts det förvaltningsövergripande programmet Talent Boost. Programmet har som mål att lyfta upp Finlands attraktionskraft för internationella experter och deras familjer till en ny nivå. Ett försök att utveckla en modell för internationell rekrytering inleds samt ett försök för att stödja företagande bland invandrare. Inreseprocessen för internationella studerande görs smidigare.

Ett åtgärdsprogram om behovet av att se över de integrationsfrämjande åtgärderna upprättas i syfte att främja invandrarnas integration och sysselsättning. Därtill utvecklas och utvidgas kommunernas kompetenscentrumsverksamhet samt handledningen av och rådgivningstjänsterna för invandrare.

Ansvarigt ministerium: ANM, UKM

Lokala avtal och arbetslagstiftning

De reformer av arbetslagstiftningen som förutsätts i regeringsprogrammet bereds. De gäller bland annat nollavtal, plattformsekonomi och självsysselsattas arbetsrättsliga ställning och bekämpning av lönedumpning.

Ansvarigt ministerium: ANM