Stadsutveckling

Finland behöver ny tillväxt och skapande av ny välfärd. Städerna skyndar på den samhällsekonomiska tillväxten. Samtidigt är städerna en väsentlig del av regionutvecklingen, och de fungerar i växelverkan med de större funktionella områden som omger dem.

Städernas styrkor bör utnyttjas för att stärka regionutvecklingspolitikens effekter. Finland är ett litet land, där en förutsättning för förnyelse är att stadsregionerna och staten arbetar mot samma mål. Det förutsätter samarbete och effektiv gemensam uppställning av mål.

Stadsutvecklingen främjas på både EU-nivå och nationell nivå genom olika program. Under denna regeringsperiod inleds som en del av spetsprojektet för konkurrenskraft ett projekt för regionala innovationer och försök. Inom ramen för det projektet ingås tillväxtavtal med stadsnätverk och tillväxtzoner. Städerna uppmuntras också att aktivt delta i EU:s olika stadsutvecklingsprogram.

En samarbetsgrupp för stadspolitiken samordnar och utvecklar ministeriernas stadspolitiska åtgärder.

Ytterligare upplysningar: katja.palonen(at)tem.fi och olli.voutilainen(at)tem.fi