Stadsutveckling

Finland behöver ny tillväxt och skapande av ny välfärd. Städerna skyndar på den samhällsekonomiska tillväxten. Samtidigt är städerna en väsentlig del av regionutvecklingen, och de fungerar i växelverkan med de större funktionella områden som omger dem.

Städernas styrkor bör utnyttjas för att stärka regionutvecklingspolitikens effekter. Finland är ett litet land, där en förutsättning för förnyelse är att stadsregionerna och staten arbetar mot samma mål. Det förutsätter samarbete och effektiv gemensam uppställning av mål.

Stadsutveckling främjas både på EU-nivå och nationell nivå genom olika program och åtgärder. Städerna uppmuntras att aktivt söka sig till olika EU-program för stadsutveckling.

En samarbetsgrupp för stadspolitiken samordnar och utvecklar ministeriernas stadspolitiska åtgärder.

Ytterligare upplysningar: katja.palonen(at)gov.fi och olli.voutilainen(at)gov.fi