Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

#ANtjänsterna2024

Vid halvtidsöversynen våren 2021 beslutade statsminister Sanna Marins regering att överföra arbets- och näringstjänsterna till den lokala nivån. Detta har att göra med regeringsprogrammets sysselsättningsmål och stärkandet av kommunernas ansvar för sysselsättningstjänsterna. Statsminister Petteri Orpos regering genomför reformen.

Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning och ökar arbets- och näringstjänsternas effektivitet, tillgänglighet, resultat och mångsidighet.

Varför överförs arbets- och näringstjänsterna till kommunerna?

Överföringen till kommunerna gör att tjänsterna kommer närmare kunderna. När samma anordnare ansvarar för sysselsättningstjänsterna, kommunens utbildningstjänster och näringstjänsterna stöder de bättre målen för snabb sysselsättning. Kommunerna har goda förutsättningar att erbjuda kunderna målinriktade tjänster som lämpar sig för behoven på den lokala arbetsmarknaden.

I samband med överföringen skapas en finansieringsmodell för kommunerna som sporrar dem att utveckla sin verksamhet. På detta sätt ska reformen främja sysselsättningen så att det uppstår 7 000–10 000 nya sysselsatta.

I reformen uppmärksammas tjänsternas jämlika tillgänglighet. Reformen ska även trygga de språkliga rättigheterna och tjänsterna för personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Regeringspropositionen om överförandet av arbets- och näringstjänsterna antogs av riksdagen den 1 mars 2023. Organiseringsansvaret för tjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025.

Kommunerna har avtalat om bildandet av samarbetsområden och upplyst arbets- och näringsmi-nisteriet om detta senast den 31 oktober 2023. Alla de sysselsättningsområden som kommunerna bildar är kända senast den 29 februari 2024. Ansvaret för att ordna tjänsterna överförs från staten till kommunerna den 1 januari 2025.

Genomförandet bereds inom områdena

Kommunerna ansvarar för beredningen av de framtida sysselsättningsområdena. Kommuner får stöd i att förbereda genomförandet av reformen med bland annat ett nationellt genomförandepro-gram. Programmet utarbetades i samarbete med ett brett beredningsnätverk. I nätverket ingick alla nyckelaktörer och intressentgrupper samt representanter för personalen. 

Det mål som styr beredningen är en kontrollerad övergång, vilket innebär att arbetskraftsmyndigheternas alla centrala funktioner och tjänster är klara att tas i bruk när ansvaret för att ordna tjänsterna överförs till kommunerna och sysselsättningsområdena den 1 januari 2025.

Ytterligare information: Tanja Ståhlberg

Aktuellt