Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

#ANtjänsterna2024

Vid halvtidsöversynen våren 2021 beslutade statsminister Sanna Marins regering att överföra arbets- och näringstjänsterna till den lokala nivån. Detta har att göra med regeringsprogrammets sysselsättningsmål och stärkandet av kommunernas ansvar för sysselsättningstjänsterna. 

Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning och ökar arbets- och näringstjänsternas effektivitet, tillgänglighet, resultat och mångsidighet.

Varför överförs arbets- och näringstjänsterna till kommunerna?

Överföringen till kommunerna gör att tjänsterna kommer närmare kunderna. När samma anordnare ansvarar för sysselsättningstjänsterna, kommunens utbildningstjänster och näringstjänsterna stöder de bättre målen för snabb sysselsättning. Kommunerna har goda förutsättningar att erbjuda kunderna målinriktade tjänster som lämpar sig för behoven på den lokala arbetsmarknaden.

I samband med överföringen skapas en finansieringsmodell för kommunerna som sporrar dem att utveckla sin verksamhet. På detta sätt ska reformen främja sysselsättningen så att det uppstår 7 000–10 000 nya sysselsatta.

I reformen uppmärksammas tjänsternas jämlika tillgänglighet. Reformen ska även trygga de språkliga rättigheterna och tjänsterna för personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Vid sidan av beredningen av arbets- och näringstjänsternas reform bereder regeringen flera andra reformer som ska förbättra servicen för arbetssökande och främja sysselsättningen. Den positiva sysselsättningseffekten uppstår genom synergierna mellan dessa reformer.

Läs om regeringens sysselsättningsreformer under  arbets- och näringsministeriets aktuella projekt 

Innehållet i och tidtabellen för reformen av arbets- och näringstjänsterna

Reformen innehåller följande teman:

  • Kommunernas organiseringsansvar 
  • Den sporrande finansieringens element
  • Tjänster som överförs 
  • Statens uppgifter och styrning 
  • Informationssystem 
  • Personal och förändringsledarskap

Överföringen av arbets- och näringstjänsterna har beretts i samarbete med andra ministerier, arbets- och näringstjänsterna, närings-, trafik- och miljöcentralerna, utvecklings- och förvaltningscentret, kommunerna och andra intressentgrupper. Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen har dragit upp riktlinjer i takt med att beredningen framskrider.

Regeringspropositionen om överförandet av arbets- och näringstjänsterna gavs till riksdagen 6.10.2022. Organiseringsansvaret för tjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025.

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen


Ytterligare information: Tanja Ståhlberg

Aktuellt