Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

#ANtjänsterna2024

Vid halvtidsöversynen våren 2021 beslutade statsminister Sanna Marins regering att överföra arbets- och näringstjänsterna till den lokala nivån. Detta har att göra med regeringsprogrammets sysselsättningsmål och stärkandet av kommunernas ansvar för sysselsättningstjänsterna. Avsikten är att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024.

Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning och ökar arbets- och näringstjänsternas effektivitet, tillgänglighet, resultat och mångsidighet.

Varför överförs arbets- och näringstjänsterna till kommunerna?

Överföringen till kommunerna gör att tjänsterna kommer närmare kunderna. När samma anordnare ansvarar för sysselsättningstjänsterna, kommunens utbildningstjänster och näringstjänsterna stöder de bättre målen för snabb sysselsättning. Kommunerna har goda förutsättningar att erbjuda kunderna målinriktade tjänster som lämpar sig för behoven på den lokala arbetsmarknaden.

I samband med överföringen skapas en finansieringsmodell för kommunerna som sporrar dem att utveckla sin verksamhet. På detta sätt ska reformen främja sysselsättningen så att det uppstår 7 000–10 000 nya sysselsatta.

I reformen uppmärksammas tjänsternas jämlika tillgänglighet. Reformen ska även trygga de språkliga rättigheterna och tjänsterna för personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Vid sidan av beredningen av arbets- och näringstjänsternas reform bereder regeringen flera andra reformer som ska förbättra servicen för arbetssökande och främja sysselsättningen, till exempel den nordiska modellen för arbetskraftsservice och reformen av de digitala arbets- och näringstjänsterna. Den positiva sysselsättningseffekten uppstår genom synergierna mellan dessa reformer.

Läs om regeringens sysselsättningsreformer under  arbets- och näringsministeriets aktuella projekt 

Tidsplan

Avsikten är att regeringspropositionen om överförandet av arbets- och näringstjänsterna ska lämnas till riksdagen i september 2022. Ansvaret för att ordna tjänsterna överförs till kommunerna under 2024.

Frågor som bör avgöras under beredningen:

 1. Den sporrande finansieringens element
  • tidigareläggning av kommunens finansieringsansvar för utkomstskyddet för arbetslösa
  • aktiveringen av arbetslösa ska inte påverka finansieringsansvaret för utkomstskyddet för arbetslösa
  • kommunen och staten ska dela kostnadsansvaret för finansieringen av arbetskraftsservicen
 2. Kommunernas organiseringsansvar
  • lika tillgång till tjänster och kommunernas möjligheter att sköta sina uppgifter
 3. Centraliserade nationella tjänster
  • preciseras efter att organiseringsansvaret har fastställts
 4. Strukturerna
  • konsekvenserna för arbets- och näringsbyråerna, närings-, trafik- och miljöcentralerna och utvecklings- och förvaltningscentret

Överföringen av arbets- och näringstjänsterna bereds i samarbete med andra ministerier, arbets- och näringstjänsterna, närings-, trafik- och miljöcentralerna, utvecklings- och förvaltningscentret, kommunerna och andra intressentgrupper. Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen drar upp riktlinjer i takt med att beredningen framskrider.

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen

Kommunala sysselsättningsförsök

Kommunförsöken med sysselsättning inleddes i mars 2021 Målet med sysselsättningsförsöken är att på ett effektivare sätt främja att arbetslösa arbetssökande får arbete och styrs till utbildning. Avsikten är också att ta fram nya lösningar för att trygga tillgången till kompetent arbetskraft. Genom försöken försöker kommunerna hitta sätt att samordna olika tjänster bättre och att hitta effektiva tjänster för kunderna. Försöken får fortsätta tills tjänsterna varaktigt överförts till kommunerna.

Läs mer om kommunförsöken med sysselsättning


Ytterligare information: Tanja Ståhlberg

Aktuellt