Rymden erbjuder nya möjligheter

Europa från rymden

Den finländska rymdkompetensen är känd för rymd- och atmosfärforskning på hög nivå och för elektroniskt kunnande och programvarukompetens i fråga om rymdkomponenter. Finländska företag och forskningsorganisationer har deltagit i planeringen och tillverkningen av tiotals satelliter både inom Europeiska rymdorganisationens (ESA) projekt och tillsammans med internationella partner. 

De fyra centrala områdena inom rymdsektorn i Finland är följande:

  • vetenskaplig forskning om rymden och jordklotet
  • satellitbaserad fjärranalys
  • satellitpositionering och
  • rymdindustri

Omställningen inom rymdområdet, s.k. New Space, lockar nya aktörer till branschen också i Finland. New Space hänvisar till rymdverksamhet som bedrivs av nya aktörer inom sektorn, vanligtvis med kommersiella utgångspunkter och oberoende av staten. Småsatelliter och enskilda uppsändningstjänster möjliggör enklare och billigare tillträde till rymden än tidigare. I februari 2024 finns det allt som allt 25 finländska satelliter på omloppsbanorna: 3 universitetssatelliter (Aalto) och 22 kommersiella satelliter (Iceye, Reaktor Space Lab och Aurora Propulsion Technologies).

Delegationen för rymdärenden styr verkställandet av rymdstrategin

I samband med arbets- och näringsministeriet finns en delegation för rymdärenden som är ett rådgivander organ.

Målet för rymdstrategin är att Finland år 2025 är världens mest attraktiva och lättrörliga miljö för rymdrelaterad affärsverksamhet, vilket gynnar alla företag som är verksamma här.

Internationellt samarbete är av central betydelse för Finlands rymdpolitik

Europeiska rymdorganisationen (European Space Agency, ESA), Europeiska unionen (European Union, EU) och Förenta nationernas kommitté för fredlig användning av rymden (United Nations Committee on Peaceful Uses of Outer Space, UN COPUOS) är viktiga aktörer inom det internationella samarbetet på rymdområdet.

Rymdverksamheten är tillståndspliktig verksamhet

Bestämmelser om rymdverksamhet finns i lagen om rymdverksamhet (63/2018) och i arbets- och näringsministeriets förordning (74/2018) som utfärdats med stöd av den.

Rymdverksamhet får bedrivas endast med tillstånd som arbets- och näringsministeriet beviljat på förhand.

Satelliter och andra rymdföremål som sänts ut i rymden antecknas in i registret över rymdföremål, som förs av arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare upplysningar:

Tuija Ypyä
tuija.ypya(at)gov.fi