Rymden erbjuder nya möjligheter

Innovationer och uppfinningar som har sitt ursprung i rymdforskningen har en central roll i människornas vardagliga liv och utnyttjas dagligen, allt från geodatatjänster till kommunikation. Den finländska rymdkompetensen är känd för rymd- och atmosfärforskning på hög nivå och för elektroniskt kunnande och programvarukompetens i fråga om rymdkomponenter. Finländska företag och forskningsorganisationer har deltagit i planeringen och tillverkningen av tiotals satelliter.

De fyra centrala sektorerna i Finlands rymdverksamhet är

  • vetenskaplig forskning om rymden och jordklotet
  • satellitbaserad fjärranalys
  • satellitpositionering och
  • rymdindustri

Utöver de traditionella forskningsorganisationerna och apparat- eller tillämpningsleverantörerna lockar de möjligheter som den så kallade New Space Economy erbjuder nya aktörer till sektorn även i Finland. New Space hänvisar till rymdverksamhet som ofta bedrivs av nya aktörer inom sektorn, vanligtvis med kommersiella utgångspunkter och oberoende av staten. Små satelliter och enskilda uppsändningstjänster möjliggör enklare och billigare tillträde till rymden än tidigare och rymdapplikationer används i allt större utsträckning även för annat än forskningsbehov, exempelvis positionerings- och telekommunikationstjänster i vardagen. Tillämpningarna inom jordobservation, satellittrafik och satellitpositionering syftar till global affärsverksamhet.

Finland blev en rymdstat, när Aalto-universitetets första nanosatellit sköts upp i rymden sommaren 2017. Den första kommersiella satelliten, Iceye Oy:s radarsatellit, sköts upp i rymden i januari 2018. Flera andra projekt med små satelliter är på gång.

Delegationen för rymdärenden sammanför de nationella aktörerna

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för den finländska rymdpolitiken. I samband med ministeriet finns en delegation för rymdärenden som är ett rådgivande organ och som samlar in synpunkter från de olika förvaltningsområdena. Delegationen har svarat för utarbetandet av den nationella rymdstrategin för åren 2013–2020 och följer systematiskt upp hur den genomförs.

Finland har varit medlem i Europeiska rymdorganisationen sedan 1995. Finländarnas deltagande i Europeiska rymdorganisationens (ESA) forsknings- och vetenskapsprogram koordineras av Business Finland.

Sammansättning av delegationen för rymdärenden

Strategi fastslår spjutspetsarna i Finlands rymdverksamhet

I strategin för Finlands rymdverksamhet för åren 2013−2020 presenteras visionen, målen och utvecklingsstrategin för den finska rymdverksamheten. Målet är att Finlands rymdverksamhet inom utvalda sektorer ska vara på toppnivå i världen år 2020.

De spetsprojekt som fastslås i strategin riktas till följande områden:

  • genom rymdapplikationer bemöts de ökande kraven i det arktiska området
  • tjänsternas konkurrenskraft stärks med hjälp av öppen geografisk information
  • nivån på den vetenskapliga forskningen höjs med stöd av Europeiska rymdorganisationens och Europeiska unionens program och
  • rymdindustrin svarar på den allt hårdare konkurrensen genom specialisering och tillämpningar.

Den nationella strategin för Finlands rymdverksamhet 2013-2020 - Referat

Rymdverksamheten är tillståndspliktig verksamhet

Bestämmelser om rymdverksamhet finns i lagen om rymdverksamhet (63/2018) och i arbets- och näringsministeriets förordning (74/2018) som utfärdats med stöd av den.

Rymdverksamhet får bedrivas endast med tillstånd som arbets- och näringsministeriet beviljat på förhand.

Satelliter och andra rymdföremål som sänts ut i rymden förs in i registret över rymdföremål, som förs av arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare upplysningar:

Maija Lönnqvist
maija.lonnqvist(at)tem.fi