Handledning hjälper till med korruptionsbekämpning för SMF-företag

Finland har redan i många år kämpat mot korruption både inom inrikes- och utrikeshandeln.

Nuförtiden berör korruptionsbekämpning inte bara företagets egen verksamhet, utan också verksamheten hos företagets varu- eller tjänsteleverantörer och andra affärspartner. Korruption medför svårigheter för många företag och är ett av de största problemen som företag kan ställas inför. Korruptionsbekämpning gäller emellertid inte bara företag utan den är en moralisk skyldighet för hela samhället. Korruption är ett betydande hinder för ekonomisk utveckling och avskaffande av fattigdom, och försämrar också följderna av ekonomisk och social ojämlikhet. Korruption försvårar också verkställandet av mänskliga rättigheter.

Med hjälp av denna handledning vill Finland förbättra små- och medelstora företags kunskaper om de många riskerna med korruption och följderna av korruption. Den riktar sig till företag som driver verksamhet på marknader i hemlandet och/eller utlandet. Handledningen ger också företagen praktiska verktyg för bekämpning av korruption och visar konkreta exempel och sätt som företagen kan tillämpa i sina egna policyer för korruptionsbekämpning.

Ansvarsfull förvaltningssed gör klar skillnad på tillåtna och förbjudna handlingssätt. Företagsledningen bör ha en klar inställning mot korruption. I det praktiska ledarskapet kommer det till uttryck i att ledningen ansvarar för att ta fram och införa adekvata interna kontrollåtgärder, en intern rapporteringskanal, etiska anvisningar och ett program för överensstämmelse med kraven för att man ska kunna upptäcka och bekämpa korruption och annat missbruk samt kommunicera om detta utåt.

Bekanta dig med den Handledningen i korruptionsbekämpning för SMF-företag (Arbets- och näringsministeriet 2020)