Färdplaner för koldioxidsnålhet 2020

Enligt statsminister Sanna Marins regeringsprogram hade regeringen för avsikt att agera på ett sätt som leder till att Finland är klimatneutralt år 2035 och klimatnegativt snart därefter. I regeringsprogrammet fastslogs också att man skulle utarbeta sektorspecifika färdplaner för koldioxidsnålhet i samarbete med aktörer inom branschen. Med hjälp av färdplanerna
ville man få en bättre uppfattning av skalan på de nödvändiga åtgärderna samt kostnaderna och förutsättningarna för dem.

13 sektorer utarbetade egna färdplaner i ett koordinerat samarbete. Dessutom publicerade
en sektorsorganisation och en arbetsmarknadsorganisation egna rapporter i färdplansprojektet. Sektorerna ansvarade självständigt för beredningen och genomförandet av sina färdplaner, eftersom beredningen baserade sig på principen att respektive sektor känner sitt eget område bäst. Arbets- och näringsministeriet samordnade samarbetet tillsammans med sektorsministerierna. 

Arbets- och näringsministeriet publicerade en sammanfattningsrapport, som sammanfattar de huvudsakliga resultaten av färdplanerna för sektorerna från 2020. I rapporten ingår också sammanfattningar av de publicerade färdplanerna, projektets centrala slutsatser, en beskrivning av arbetsprocessen samt bedömningar av det fortsatta arbetet och hur vägkartorna ska användas i statsförvaltningens arbete mot klimatneutralitet.

Sammandrag av sektorspecifika färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle (på finska)
Summary of sectoral low-carbon road maps (på engelska)

Sektorernas färdplaner och kontaktuppgifter