Samarbetsombudsmannens huvudsakliga uppgifter

Samarbetsombudsmannen arbetar självständigt i anslutning till arbets- och näringsministeriet och är oavhängig när han eller hon utför sina tillsynsuppdrag. Mandatperioden är fem år.

Samarbetsombudsmannen har bland annat till uppgift att

utöva tillsyn över efterlevnaden av

 • samarbetslagen (1333/2021)
 • lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007)
 • lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar (758/2004)
 • personalfondslagen (934/2010) 

och följa hur syftet med dessa lagar uppnås

 • ge råd om tillämpningen av ovannämnda lagar
 • främja och förbättra samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna samt de övriga systemen för personalens medverkan
 • övervaka personalfondernas verksamhet och förvaltning
 • föra ett register över personalfonderna.

Samarbetsombudsmannen har bland annat rätt att 

 • trots sekretessbestämmelserna av en arbetsgivare avgiftsfritt få de uppgifter och handlingar som är nödvändiga för tillsynen
 • i den omfattning som krävs för tillsynsuppgiften utföra kontroller i företag
 • anmäla ett ärende till polisen för förundersökning, om överträdelsen av en lag är straffbar.

Anmälan om brott mot samarbetslagarna

Anmälan får formuleras fritt, men den ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 1. anmälarens namn och kontaktuppgifter
 2. arbetsgivarens samt vd:s, personalansvarigs eller motsvarande persons namn och kontaktuppgifter
 3. en beskrivning av händelsen.

Anmälarens identitet samt uppgifter om att en tillsynsåtgärd har vidtagits med anledning av anmälan ska hållas hemliga. Utan samtycke får anmälarens identitet uppges endast för polismyndigheten för utredning av misstänkt brott.