Samarbetsombudsmannens byrå

Samarbetsombudsmannen arbetar självständigt i anslutning till arbets- och näringsministeriet och är oavhängig när han eller hon utför sina tillsynsuppdrag. Mandatperioden är fem år.

Samarbetsombudsman är Joel Salminen. Vid byrån finns dessutom ett behövligt antal tjänsteman som är föredragande och ett behövligt antal andra anställda.

Samarbetsombudsmannens huvudsakliga uppgifter

Samarbetsombudsmannen har bland annat till uppgift att

utöva tillsyn över efterlevnaden av

 • samarbetslagen (1333/2021)
 • lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007)
 • lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar (758/2004)
 • personalfondslagen (934/2010) 

och följa hur syftet med dessa lagar uppnås

 • ge råd om tillämpningen av ovannämnda lagar
 • främja och förbättra samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna samt de övriga systemen för personalens medverkan
 • övervaka personalfondernas verksamhet och förvaltning
 • föra ett register över personalfonderna.

Samarbetsombudsmannen har bland annat rätt att 

 • trots sekretessbestämmelserna av en arbetsgivare avgiftsfritt få de uppgifter och handlingar som är nödvändiga för tillsynen
 • i den omfattning som krävs för tillsynsuppgiften utföra kontroller i företag
 • anmäla ett ärende till polisen för förundersökning, om överträdelsen av en lag är straffbar.

Läs mer om samarbetsombudsmannens byrå och dess verksamhet