Anmälningsskyldigheten för företag som utstationerar arbetstagare till Finland

Utländska företag som utstationerar arbetstagare till Finland ska göra en anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om utstationering av arbetstagare innan arbetet inleds. Förhandsanmälan ska göras när utstationeringen av arbetstagare baserar sig på ett avtal som ingåtts efter den 18 juni 2016 och den utstationerade arbetstagaren inleder sitt arbete efter den 1 september 2017.

Anmälningsskyldigheten omfattar alla arbetstagare på vilka lagen om utstationering av arbetstagare ska tillämpas. Lagen om utstationering av arbetstagare tillämpas på alla sådana arbetstagare som en utländsk arbetsgivare sänder för arbete i Finland på basis av ett avtal om gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster som underleverans, hyrd arbetskraft eller som en överföring inom en företagsgrupp för en begränsad tid.

Anmälan om utstationering av arbetstagare krävs inte om företaget utstationerar arbetstagare till Finland genom överföring inom företagsgruppen för högst fem arbetsdagar. När varaktigheten av arbetstagares utstationering beräknas ska den aktuella utstationeringsperioden beaktas och dessutom alla andra utstationeringsperioder under en tid om fyra månader innan utstationeringen avslutades, under vilka en arbetstagare utfört arbete i Finland genom intern överföring inom samma företagsgrupp. Undantaget gäller emellertid inte byggverksamhet för vid byggverksamhet är det alltid obligatoriskt att göra en anmälan för att arbete ska utföras.

Innehållet i anmälan

Anmälan ska innehålla

  • identifieringsuppgifter och kontaktuppgifter för det utstationerande företaget, utländskt skattenummer och uppgifter om ansvariga personer i företagets etableringsstat,
  • identifieringsuppgifter och kontaktuppgifter för beställaren,
  • identifieringsuppgifter och kontaktuppgifter för byggherren och huvudentreprenören inom byggverksamhet,
  • uppgift om det förväntade antalet utstationerade arbetstagare,
  • identifieringsuppgifter och kontaktuppgifter i Finland för en företrädare för det utstationerande företaget eller grunden för att inte behöva utse en företrädare,
  • datum för när utstationeringen börjar och dess förväntade varaktighet,
  • uppgift om platsen där arbetet utförs,
  • uppgift om i vilken bransch den utstationerade arbetstagaren kommer att arbeta.

Om de uppgifter som meddelats tidigare ändras väsentligt, ska det utstationerande företaget göra en kompletterande anmälan omedelbart när ändringarna inträffar. Kompletterande anmälan krävs för att arbetet ska kunna fortgå.

Inom byggverksamhet krävs det för att arbete ska kunna utföras att en anmälan och en kompletterande anmälan lämnas också till byggherren och huvudentreprenören.

Anmälan om utstationering av arbetstagare lämnas till arbetarskyddsmyndigheten med en elektronisk blankett som hittas på webbplatsen www.tyosuojelu.fi. Anmälan kan även göras till en privat tjänsteleverantör t.ex. via tjänsten VastuuGroup.fi som sänder uppgifterna vidare t.ex. till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket.

Försummelseavgift

En försummelseavgift kan påföras om det utstationerande företaget inte har gjort en anmälan om utstationering av arbetstagare eller om anmälningen varit bristfällig eller om det utstationerande företaget inte har gjort någon kompletterande anmälan trots att väsentliga ändringar har skett. Försummelseavgift påförs av arbetarskyddsmyndigheten och den är minst 1 000 euro och högst 10 000 euro.