Anmälningsskyldigheten för företag som utstationerar arbetstagare till Finland

Utländska företag som utstationerar arbetstagare till Finland ska göra en anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om utstationering av arbetstagare innan arbetet inleds. Förhandsanmälan ska göras när utstationeringen av arbetstagare baserar sig på ett avtal som ingåtts efter den 18 juni 2016 och den utstationerade arbetstagaren inleder sitt arbete efter den 1 september 2017.

Anmälningsskyldigheten omfattar alla arbetstagare på vilka lagen om utstationering av arbetstagare ska tillämpas. Lagen om utstationering av arbetstagare tillämpas på alla sådana arbetstagare som en utländsk arbetsgivare sänder för arbete i Finland på basis av ett avtal om gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster som underleverans, hyrd arbetskraft eller som en överföring inom en företagsgrupp för en begränsad tid.

Anmälan om utstationering av arbetstagare krävs inte om företaget utstationerar arbetstagare till Finland genom överföring inom företagsgruppen för högst fem arbetsdagar. När varaktigheten av arbetstagares utstationering beräknas ska den aktuella utstationeringsperioden beaktas och dessutom alla andra utstationeringsperioder under en tid om fyra månader innan utstationeringen avslutades, under vilka en arbetstagare utfört arbete i Finland genom intern överföring inom samma företagsgrupp. Undantaget gäller emellertid inte byggverksamhet för vid byggverksamhet är det alltid obligatoriskt att göra en anmälan för att arbete ska utföras.

Anmälan ska innehålla följande uppgifter om varje utstationerade arbetstagare som ska utstationeras till Finland:

 • identifieringsuppgifter
 • bosättningsstatens identifikationsnummer och skatteregistreringsnummer
 • utstationeringens begynnelsetidpunkt och slutdatum eller beräknad slutdatum
 • plats eller platser där arbetet utförs
 • inom byggbranschen skattenummer som utfärdats av Finlands Skatteförvaltningen.

Denna information kan lämnas antingen i början av utstationeringen i en enda anmälan eller genom flera anmälningar senast innan utstationeringen påbörjas.

Mer information om anmälningsskyldigheten (tyosuojelu.fi)

Innehållet i anmälan

Anmälan ska innehålla

 • identifieringsuppgifter och kontaktuppgifter i fråga om det utstationerande företaget, företagets utländska skattenummer och uppgifter om ansvariga personer som utsetts i enlighet med lagstiftningen i företagets etableringsstat,
 • identifieringsuppgifter och kontaktuppgifter i fråga om beställaren,
 • identifieringsuppgifter och kontaktuppgifter i fråga byggherren och huvudentreprenören samt den utstationerade arbetstagarens skattenummer, när det gäller byggverksamhet,
 • de personuppgifter som behövs för individualisering av varje utstationerad arbetstagare och arbetstagarens personbeteckning och skatteregistreringsnummer i bosättningsstaten, samt uppgift om datum för när utstationeringen börjar respektive slutar eller förväntas sluta,
 • identifieringsuppgifter och kontaktuppgifter i Finland för en företrädare för det utstationerande företaget eller grunden för att inte behöva utse en företrädare,
 • uppgift om platsen eller platserna där arbetet utförs,
 • uppgift om i vilken bransch den utstationerade arbetstagaren kommer att arbeta.

Om de uppgifter som meddelats tidigare ändras väsentligt, ska det utstationerande företaget göra en kompletterande anmälan omedelbart när ändringarna inträffar. Kompletterande anmälan krävs för att arbetet ska kunna fortgå.

Inom byggverksamhet krävs det för att arbete ska kunna utföras att en anmälan och en kompletterande anmälan lämnas också till byggherren och huvudentreprenören.

Anmälan om utstationering av arbetstagare lämnas till arbetarskyddsmyndigheten med en elektronisk blankett

Försummelseavgift

En försummelseavgift kan påföras om det utstationerande företaget inte har gjort en anmälan om utstationering av arbetstagare eller om anmälningen varit bristfällig eller om det utstationerande företaget inte har gjort någon kompletterande anmälan trots att väsentliga ändringar har skett. Försummelseavgift påförs av arbetarskyddsmyndigheten och den är minst 1 000 euro och högst 10 000 euro.