Identifiering av kunnande hos personer i arbetsför ålder

Kuvassa mies korjaustöissä. Ympärillä erilaisia työkaluja, kuten jakoavaimia.

Med identifiering av kunnande avses att individen upptäcker, verbaliserar och synliggör det kun-nande hen förvärvat på olika sätt, både för sig själv och det omgivande samhället. Identifiering av kunnande är särskilt viktigt bland annat när man söker arbete, när arbetsuppgifterna förändras, när man överväger att byta bransch och när man planerar nya studier eller utveckling av färdigheter. När kunnandet identifieras kan det användas fullt ut och utnyttjas på arbetsmarknaden.

På individnivå bidrar identifiering av kunnande till exempel till att öka självkänslan och självför-troendet, att sätta upp och uppnå mål för karriär och utbildning samt främja tillgången till arbete. På samhällsnivå förbättrar identifiering av kunnande sysselsättningen, arbetslivet, delaktigheten, välfärden och samhällets funktion.

Verktyg för att identifiera kunnande

Projektet för identifiering av kunnande hos personer i arbetsför ålder utvecklar verktyg och meto-der för identifiering av kunnande under åren 2022–2024. Arbetet styrs av en arbetsgrupp för identi-fiering av kunnande som tillsatts av arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kultur-ministeriet. Arbetsgruppens uppgift är att främja inrättandet av metoder och verktyg för identifie-ring av kunnande som förvärvats i arbetet och annanstans utanför det officiella utbildningssyste-met.

I en halvtidsrapport som publicerades i december 2022 beskriver arbetsgruppen nuläget och ut-vecklingsbehoven när det gäller identifiering av kunnande. Arbetsgruppen föreslår sex riksomfat-tande principer för identifiering av kunnande som både individer och sammanslutningar kan dra nytta av i olika situationer för identifiering av kunnande:

Allt kunnande är värdefullt. Kunnande uppstår och kan förvärvas och identifieras i olika si-tuationer och miljöer.

  • Individens initiativ spelar en viktig roll när det gäller att identifiera sitt eget kunnande.
  • Identifieringen av individens kunnande ska främjas genom att man erbjuder stöd och hand-ledning på lika villkor och på ett tillgängligt sätt i olika situationer.
  • För att göra kunnandet synligt ska det finnas verktyg som lämpar sig för olika situationer och som är öppna och tillgängliga. De ska bilda en konsekvent helhet som är enkel att ut-nyttja.
  • Processerna för identifiering av kunnande ska förbättra individernas erfarenhet av delaktig-het, egen välfärd och utvecklingsmöjligheter.
  • De aktörer som deltar i identifieringen av kunnandet ska få stöd.

Arbetsgruppen föreslår dessutom försök och utredningar för att hitta nya sätt att främja förfaranden och verktyg för identifiering av kunnande som förvärvats annanstans än inom examensutbildning. Arbetsgruppen har också föreslagit en definition för kompetensmärken för att identifiera små kompetenshelheter och kunnande som förvärvats utanför det officiella utbildningssystemet samt göra kunnande synligt och användbart.

Syftet genomförar försöken för olika målgrupper och i olika omfattning och att de avslutas senast hösten 2024.

Projektet ingår i reformen av det kontinuerliga lärandet och åtgärderna finansieras genom EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

Mer information:
Jenni Larjomaa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295047028, [email protected]

Finansieras av Europeiska unionen - NextGenerationEU