Kärnanläggningar inbegriper kärnkraftverk och kärnavfallsanläggningar

Olkiluoto 5

Finland har fyra kärnreaktorer vars sammanlagda bruttoeffekt är 2 794 megawatt. Tillsammans producerar dessa kärnanläggningar elenergi på över 20 terawattimmar i året (22.6 TWh 2021).

Fortum Power and Heat Oy har två kraftverksenheter med tryckvattenreaktor, Lovisa 1 och Lovisa 2, som är belägna i Lovisa och bruttoeffekten hos var och en av dessa är 507 megawatt. Enheterna har tagits i kommersiell drift åren 1977 och 1981.  Drifttillstånden för dessa löper ut 2027 och 2030.

Teollisuuden Voima Abp:s Olkiluoto 1- och Olkiluoto 2 -kraftverksenheter i Olkiluoto i Euraåminne är av kokvattenreaktortyp och båda har en eleffekt på 890 megawatt. Enheterna togs i drift 1979 och 1982 och deras nuvarande drifttillstånd går ut 2038. I Olkiluoto tas en tredje kraftverksenhet, Olkiluoto 3, i bruk med en eleffekt på cirka 1 600 megawatt. Den förväntas inleda elproduktionen år 2022. Till sin typ har anläggningen en tryckvattenreaktor.

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab förbereder avveckling av sin forskningsreaktor (FiR 1) i Otnäs i Esbo. Reaktorn slutade användas 2015. Statsrådet beviljade i 2021 VTT tillstånd att avveckla och nedmonterna forskningsreaktorn.

Kärnbränsle tillverkas inte i Finland utan bränslet som anläggningarna använder importeras från utlandet. Kraftverken gör upphandlingarna kommersiellt men tillstånden till import av bränsle och de bränslepartispecifika godkännandena ges av STUK.

I Finland finns slutförvaringsanläggningar för kärnbränsle

Det låg- och medelaktiva driftavfallet slutförvaras på kärnkraftverksområdet. I Finland finns slutförvaringsanläggningar för kärnbränsle i Olkiluoto och i Lovisa. Det använda kärnbränsle som uppkommer vid de kärnkraftverk som är i drift kommer att placeras i Olkiluoto i Euraåminne där man bygger en slutförvaringsanläggning. Posiva Oy ansvarar för byggandet och driften av slutförvaringsanläggningen. 

Anläggningen består av en inkapslingsanläggning och ett slutförvaringsutrymme under jord. I slutförvaringen försluts det använda bränslet i kopparkapslar i inkapslingsanläggningen (det s.k.  KBS-3-konceptet) och sedan transporteras kapslarna till slutförvaringsutrymmet och placeras i kapselhål i berggrunden. Slutförvaringsutrymmena stängs efter att respektive utrymme har fyllts. 

Anläggningen uppskattas vara redo för användning innan 2025. Innan detta behöver Posiva Oy ett drifttillstånd beviljat av statsrådet. Detta kommer att vara det första tillståndet av sin typ i världen. Anläggningens tekniska drifttid uppskattas vara ca 100 år. Utifrån den nu uppskattade bränslemängden kan anläggningen alltså verka fram till 2120.

Statsrådet beviljade Terrafame Oy den 6 februari 2020 tillstånd för tillvaratagande av uran från malmen från Sotkamogruvan. Uran är en biprodukt i nickelgruvan där metallerna extraheras från malmen i lämpliga kombinationer vid gruvan för vidareförädelbara produkter. Den uran som tas tillvara är naturlig uran och dess användning som bränsle i en kärnreaktor förutsätter att föreningen processas kemiskt och att uranisotopen anrikas (uranens isotopanrikning där man ökar anrikningens U-235 andel i förhållande till andelen U-238) innan det tillverkas till bränsle. 

Anläggningen för tillvaratagningen av Sotkamos uran är inte en kärnanläggning men tillvaratagningen av uranet är en användning av kärnenergi enligt kärnenergilagen och förutsätter därför ett tillstånd av statsrådet enligt lagen. STUK övervakar tillvaratagningsanläggningen. 
 

Ytterligare upplysningar: linda.kumpula(at)gov.fi och jaakko.louvanto(at)gov.fi