Kärnanläggningar inbegriper kärnkraftverk och kärnavfallsanläggningar

Olkiluoto 5

Finland har två kärnkraftverk och dessa har sammanlagt fyra kärnreaktorer vars sammanlagda bruttoeffekt är 2 860 megawatt. Totalt producerar kärnkraftverken elenergi över 20 terawattimmar.

Fortum Power and Heat Oy har två kraftverksenheter med tryckvattenreaktor, som är belägna i Lovisa och bruttoeffekten hos var och en av dessa är 520 megawatt. Enheterna har tagits i kommersiell drift åren 1977 och 1981.  Drifttillstånden för dessa löper ut 2027 och 2030.

Teollisuuden Voima Oyj:s kärnkraftverk på Olkiluoto i Euraåminne består av två enheter med kokvattenreaktor. Bruttoeffekten hos var och en av enheterna är 910 megawatt.  Enheterna togs i drift 1979 och 1982 och deras nuvarande drifttillstånd går ut 2038.

På Olkiluoto pågår arbetet för byggande av en tredje kärnkraftverksenhet med en effekt på cirka 1 600 megawatt. Den förväntas inleda elproduktionen år 2020. Det handlar om en enhet med tryckvattenreaktor.

Statsrådet fattade positiva principbeslut om Fennovoima Ab:s kärnkraftverksprojekt den 6 maj 2010 och den 18 september 2014. Fennovoima Ab har den 30 juni 2015 till statsrådet inlämnat en ansökan om att få uppföra ett kärnkraftverk. Enligt uppskattning kommer ansökan om att få uppföra kärnkraftverket att föreläggas statsrådet för beslut 2019. Förläggningsorten är i Pyhäjoki och det handlar om en tryckvattenreaktor med en eleffekt på cirka 1 200 megawatt.

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab förbereder avveckling av sin forskningsreaktor (FiR 1) i Otnäs i Esbo. Reaktorn togs ur drift 2015.

Det kärnbränsle som används i Finland importeras från utlandet.

Det låg- och medelaktiva driftavfallet slutförvaras på kärnkraftverksområdet. I Finland finns slutförvar för driftavfall på Olkiluoto och i Lovisa.

Det använda kärnbränsle som uppkommer vid de kärnkraftverk som är i drift ska enligt planerna placeras i slutförvar i den slutförvaringsanläggning som ska byggs på Olkiluoto i Euraåminne.

Ytterligare upplysningar:

jorma.aurela(at)tem.fi
linda.kumpula(at)tem.fi
jaakko.louvanto(at)tem.fi