Bioekonomi

Mannen i laboratorium

I Finland avses med bioekonomi en ekonomi som utnyttjar förnybara biologiska resurser på ett resurssmart sätt för att producera näring, energi, produkter och tjänster. De viktigaste förnybara biologiska naturresurserna i Finland är biomassa från skogar, åkrar, mark, vattendrag och hav, det vill säga biogent material, samt sötvatten. Dessa utnyttjas som råvaror och förädlade produkter. Ekosystemtjänsterna är en del av bioekonomin. Bioekonomin kan även omfatta utveckling och produktion av tekniker, applikationer och tjänster som baserar sig på hållbart utnyttjande av naturresurser

Bioekonomi är en exceptionellt viktig bransch i Finland. År 2022 skapade den ett förädlingsvärde på 29 miljarder euro per år, vilket är 13 procent av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin.

Det huvudsakliga målet för Finlands bioekonomiska strategi (”Högre mervärde på ett hållbart sätt”), som uppdaterades 2022, är att öka bioekonomins mervärde. Målet med strategin är att öka den årliga tillväxttakten vad gäller bioekonomins mervärde från tre procent till 4 procent. Målet är att skapa ekonomisk tillväxt och arbetsplatser som grundar sig på hållbara lösningar genom att producera produkter och tjänster med ett så högt mervärde som möjligt. 
 

Strategiska prioriteringar i den bioekonomiska strategin


 

Åtgärder i den bioekonomiska strategin

Ett centralt mål för den bioekonomiska strategin är att skapa ekonomisk tillväxt och arbetsplatser som grundar sig på hållbara lösningar genom att producera produkter och tjänster med ett så högt mervärde som möjligt och på så sätt skapa välfärd för hela Finland. Målet är också att öka den resurskloka användningen och återvinningen av material, utnyttja sidoströmmar och minska beroendet av icke-förnybara – särskilt fossila – råvaror.

Forskningen har en nyckelroll när det gäller att identifiera och utveckla bioekonomins tillväxt och potential och påvisa nya sätt att utnyttja dem. Utan den kompetens och de experter som skapas genom den nationella forskningen kan man inte utnyttja den nya kunskap om bioekonomi som uppstår globalt.

Bioekonomins verksamhetsmiljö bestäms av verksamhetsmiljön i Finland och på EU-nivå och av den internationella omvärlden med omgivande lagstiftning och politik. Investeringar i bioekonomi förutsätter en rätt lång återbetalningstid och aktörerna måste kunna lita på att författnings- och den politiska miljön är förutsägbar.

Med bioresurser avses allt biologiskt material såsom växter, djur, mikrober och sidoströmmar av biologiskt ursprung. En hållbar produktion av biomassa som grundar sig på rikliga förnybara naturresurser och vattendrag i Finland skapar en stabil grund för bioekonomins värdekedjor, av vilka de viktigaste för närvarande är jordbruket, livsmedelssystemet, skogsbruket, skogsprodukter och -material, träbyggandet, träprodukter och bioenergi samt mat, energi och andra tillgångar som produceras av vatten.

Bioekonomin blir vad gäller industriell struktur allt mer tvärsektoriell. För att ta i bruk nya lösningar krävs att man skapar nya värdekedjor som överskrider de traditionella branschgränserna. Ökningen av mervärdet granskas dock också sektorvis, vilket gör det möjligt att följa upp den med befintliga indikatorer. Åtgärderna för att öka förädlingsvärdet har granskats inom följande sektorer: skog, livsmedel, energi, vatten och vatten-biomassa, bioekonomiska tjänster, textil- och beklädnadsindustrin samt den kemiska industrin.
 

Non-paper om bioekonomi: Nyckelåtgärder inom bioekonomi i EU

Estland, Finland, Italien, Lettland, Spanien och Sverige har utarbetat ett diskussionsunderlag om bioekonomi den 16 februari 2024.

Biobaserade lösningar och bioteknik möjliggör cirkulär bioekonomi och tillsammans kan de ha en central roll när det gäller att lösa många globala hållbarhetsutmaningar. De har förmåga att öka EU:s konkurrenskraft och skapa ny affärsverksamhet och nya arbetstillfällen, vilket främjar EU:s resiliens, öppna strategiska autonomi och regelbaserade handel. EU bör bevara sin ledande ställning inom bioekonomin och överskrida den globala konkurrenskraften genom att kraftigt satsa på strategiskt viktiga områden såsom bioteknik och biosäkerhet. Det är av avgörande betydelse att EU snabbt utnyttjar alla möjligheter i sin hållbara bioekonomi.

Bioekonomi och bioteknik är områden där Europa kan uppnå globalt tekniskt ledarskap genom att göra vetenskap till innovationer och nyttiga tillämpningar.

Detta förutsätter att bioekonomi och bioteknik utgör en väsentlig del av EU:s industripolitik och dess instrument. För att BNP-effekten ska kunna maximeras krävs det att man snabbt övergår från produktion av biobaserade råvaror för andra världsdelar till produktion av produkter med högt förädlingsvärde i Europa.

I synnerhet biotekniken blir allt viktigare. EU bör integrera biotekniken i sina program för utveckling av bioekonomin och stärka det internationella samarbetet inom detta område.

Också EU:s bioekonomistrategi som fokuserar på forskning, utveckling och innovation bör utmanas till nästa nivå för att hitta lösningar för modernisering av industrin.

Finlands bioekonomiska strategi. Högre mervärde på ett hållbart sätt    

Non-paper – Key Actions for Bioeconomy in the EU     
 

Ytterligare upplysningar:

Ulla Palander
ulla.palander(at)gov.fi

På andra webbplatser