Behandlingen av enskilda fall vid tillämpningen av OECD:s riktlinjer för multinationella företag

OECD:s riktlinjer innehåller staters rekommendationer till multinationella företag.  Rekommendationerna består av frivilliga principer och standarder för ansvarigt företagande och tillämpningen av lagstiftningen på internationell affärsverksamhet. 

Finland har förbundit sig att främja att OECD:s riktlinjer följs.  Riktlinjerna stöds av nationella kontaktpunkter som har inrättats av regeringarna i OECD:s medlemsländer.  Dessa nationella förbindelseorgan (National Contact Points, NCP) informerar om riktlinjerna och tillämpar dem. Förbindelseorganen fungerar också som medlings- och förlikningsforum vid tillämpningen av riktlinjerna i enskilda fall.

Med tillämpningen av riktlinjerna i ett enskilt fall avses en situation där någon part vill klargöra om ett visst internationellt företag har förfarit i enlighet med riktlinjerna.  Det nationella förbindelseorganet i Finland är då arbets- och näringsministeriet tillsammans med delegationen för samhälls- och företagsansvar (statsrådets förordning 591/2008).  Delegationen framför på begäran av arbets- och näringsministeriet sin synpunkt på huruvida ett företag har förfarit i enlighet med riktlinjerna.

Ytterligare upplysningar:

Laura Pätsi (laura.patsi(at)gov.fi, tel. +358 29 50 47276) och
Sami Teräväinen (sami.teravainen(at)gov.fi, tel. +358 29 50 60088)

Vänligen skicka en kopia till ncp-finland.tem(at)gov.fi, när du kontaktar oss via e-post.