Arbetsrådet

Arbetsrådet är en specialmyndighet som lyder under arbets- och näringsministeriet, men som är oberoende i sin verksamhet. Arbetsrådet har minst nio medlemmar med uppgiften som bisyssla. Tre av dem ska vara oavhängiga, medan de övriga medlemmarna representerar arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Statsrådet utser medlemmarna för mandatperioder på tre år. Ärendena föredras av arbetsrådets sekreterare, som har uppgiften som huvudsyssla.

Arbetsrådet avger utlåtanden om tillämpningen och tolkningen av lagar som gäller arbetstid, semester och arbetarskydd och om vissa andra lagar som gäller skydd av arbetstagare. Arbetsrådet behandlar också rättelseyrkanden som gäller beslut av regionförvaltningsverket i ärenden som gäller tillstånd till undantag.
 

Kontaktuppgifter:

Arbetsrådet
PB 32
00023 Statsrådet

Om ett eventuellt besök kommer man överens genom att ringa: 09-645593.

Telefon: (09) 645 593
Fax: (09) 645 597

E-post: tyoneuvosto(at)gov.fi
 

Arbetsrådets heltidsanställda sekreterare:
Jaana Paanetoja

Tfn 02950 47104
E-post: jaana.paanetoja(at)gov.fi